Isizathu sokungafuni kuvula tyala kumanina eGBV

Bongiwe Bhatayi uthi sele elwela loo makhosikazi angakwazi ukuzithethela xa exhatshazwa. UMFANEKISO: UTHUNYELWE

Inkosikazi yaseMdantsane ezibone sele ilixhoba lokubethwa yindoda ebijonge kuyo nje ngokuba iyinkokheli enkonzweni kwaye nebinokuba ngumntu ebinokumkhusela, ithi ngoku iyayazi ukuba kutheni amanina kuye kubenzima ukuba aqhubekeke neenkundla zamatyala xa ethe avula ityala lokuxhatshazwa.

UBongiwe Batayi notshatileyo wazibona elixhoba lokubethwa nguNyawontle webandla eliseTyutyu eBhisho, embethela emzini wakhe phambi kwabantwana ngoMqungu ka2022. Uthi xa ebekhwela eqongeni kwiinkundla zaseMdantsane ngoLwesibini kule veki zizehlele iinyembezi, ephekwa esophulwa ligqwetha lomrhanelwa.

“Kuninzi okuye kujongane nexhoba xa likwisimo seGBV, ndibona apha kum akumnandanga, ndize kuba ndifuna umthetho undilwele njengaxhoba, kodwa igqwetha lindiphikise ngeenkcukacha ezikuxwebhu endandilenze kwisikhululo samapolisa iVulindela ngethuba ndiyokuvula ityala, lithi ayikho le ndiyithethayo enkundleni kuba ayikho kuxwebhu eliphambi kwakhe. Zange ndakhwela mkhumbini, ndingazange ndicinge nokuba kungaze kube njalo, akukho mnandi,” utshilo uBatayi.

UBhatayi wavulela lo Mfundisi waziwayo, uhlonitshwayo ityala kunyaka ophelileyo ngeyoMqungu emva kokuba efike emzini wakhe eMdantsane efika sele emhlasela emqhwaba, esithi makohlukane nokungavumeli umyeni wakhe ekubeni ayokusela utywala nabo.

Le nkosikazi ithi ayizukubuya mva ngokwenza oku sele imela namanye amakhosikazi axhaphazekayo athule kuba esoyikisela ubomi babo.

“Kukho amaxhoba angakwazi ukuzimela kwanokuthetha kuba esithi azibeka esichengeni ngokuma kwela qonga, ndilwela ona. Ndifuna eli tyala lide liyokufikelela kwisigqibo senkundla, andizukuphazamiseka zizigrogriso.”

UBhatayi uthi ebesele ephela amandla kuba lingade liqhube ityala awayelivule kudala.

“Ukungabikho kukaMantyi eMdantsane kwinkundla esasibekelwe yona ukuxoxa eli tyala kuko okuye kwalibazisa de kwaphela unyaka.”

Uthi omnye umntu ebenokude anikezele ngenxa yolibaziseko kwanokungakhathalelwa kwamatyala eGBV, kodwa akazobasabuya mva.

Uvelile ngoMvulo nangoLwesibini kule veki alaqhuba ityala kuba belingekho ingqina. Ityala limiselwe umhla wama28 kule nyanga nalapho kuza kunikwa ingqina ithuba lokukhwela eqongeni linikeze ngobungqina.