Isizukulwana sakwanondutsela!

Ndakucinga ngesizukulwana sangomso ndiba nexhala, ukuba iyakube isisizwe esinjani na. Ngokuqinisekileyo iyakube isisizwe esahluke mpela kunesi sisaziyo.

Ndisitsho nje ndiyazi ukuba nathi sisisizwe esahluke kakhulu kwesoobawo nangani sisenayo nje intsobi yesizwe ababesiso oobawokhulu.

Kwizinto ezininzi ezindixhalabisayo ngesizwe sangomso seso samakhaya angenabo ootata.

Iyandixhalabisa imeko yabantwana abazalwa ngaphandle ekwendeni, ingakumbi nendlela yokukhuliswa kwabo sele yaguqukayo. Abantwana abazalwa ziintombi zingendanga babethathwa ngokuba ngabantwana bengozi, ze banikwe oomakhulu nootamkhulu ukuba babengabantwana babo.

Ngokwenjenjalo ke kwakufunwa abo bantwana bakhuliswe njengabantwana abazalelwe kwimeko yesiqhelo yokuzalwa kwabantwana, apho kubakho umama notata.

Babekhula ke abo bantwana besithi tata mama kumakhulu notamkhulu, bathi dade koonina, bathi mntakwe kooninalume.

Oku bekubenza kungabikho sikhewu sokuba bazalwe ngaphandle kwesiko lokuzalwa kwabantwana, bangahluki.

Kule mihla ke iintombi zethu ziyasihlutha abantwana bengozi, zithi ngababo, thina masizale abethu ukuba sisafuna ukukhulisa abantwana.

Zihamba nabo apha esithubeni ke, okwemazi ye-esile yona inkonyane lingakhethwayo.

Azivumi ke kwanokwahlukana nephandle njengoko zimele kwenza njengabazali.

Lakungcola zinyamalala kunye nalo ze zibuye zibonakale lakukhanya. Apho ke kulapho abantwana bathi bahlangane nemibono emibi, efana nokubona oonina bengenisa okanye bephuma; namhlanje abe kule kanti ngomso ukwenye. Lisikizi emntwaneni ukwazi ezo nto ngonina nangoyise.

Babekhuselwa nakwiinto ezinjalo ke abantwana bengozi ngethuba babethathelwa kubazali beentombi; kwakusaziwa ukuba oonina bethumbu baseza kuthwaxwa yintshisakalo, baphale apha esithubeni okwenkobongela idumbisile.

Okunye ke okundixhalabisayo kule ndlela yokukhulisa aba bantwana kukuba bavinjwa amava okwazi intlalo yomtshato, oyindodana azi eyokuhlala nomfazi ngeli xa oyintombi efunda eyasekwendeni.

Ukuba akuzange ubukele kuyihlo nonyoko ukuba babehlelisene njani na njengomfazi nendoda kungekankulu ukuba uyazi intlaliswano yosapho.

Aba batshakazi kungako behleli nje bance kubatsha babo, kuthi apho bakhoyo babekho nabo, badibane nezinto engebesindile kuzo ukuba bebehleli emizini yabo, ichithakale ke imizi.

Aba bafana bengakwazi nje ukuphatha abafazi kungokuba abazange babukele kooyise ukuba baphathwa njani na abafazi, ichithakale ke imizi.

Mandulo phaya ke ibiqwalaselwa kakhulu indlela akhule ngayo umntwana xa kusendiselwana.

Ibingazekwa intombi engumntwana wenkazana engendanga engakhuliswanga ngokwesiko; bekungendiselwa esokeni elizelwe yinkazana engendanga elingakhuliswanga ngesiko. Abakulosoka nabakulontombi bebephicothana ukufumana iimpawu zobudoda esokeni nezobufazi entombini, kuphicothwe nabazali kwanekhaya ngokubanzi kubandakanya nezizalwana zalo.

Kungako umntu ozeka ezizweni bekufuneka kube kanti unesizalwana nokuba sisihlobo sakhe esikwelo zwe nesiza kumncedisa ukuphica iinyani ngelo khaya azeka kulo, ngokunjalo nowendisela intombi yakhe elizweni angalaziyo.

Bekuphicwa kuphicwe nezigulo nezifo zelo khaya, ukuze kungothukwa kuchithakale umzi mhla zivelayo.

Ibingenzeki le nto yale mihla, yokuba isoka lidibane nentombi esithubeni libe selisithi lifuna ukuyenza umfazi – ndinamava ke ngaleyo into.

Ngokunjalo nentombi, ibisithi yakuhleba kunina ngeendwendwe eziza kufika ayibuzisise unina ukuba ingaba iyalazi ngenene na elo khaya ifuna ukuya kulo; ibuzwe ibuzisiswe kunjalo nje!

Kule nkqubo kuqhutywa yona kule mihla kudaleka isizukulwana esibi, esingazukwazi nowathwethwa ngentlalo yosapho. Ukwendiselana kuza kuba yinto yasezimbalini.

Iza kuba sisizukulwana ekulisiko laso ukuzalela kwentombi ekhaya nokumithisa kwamakhwenkwe; isizukulwana sakwanondutsela ke esinjalo. Goba msenge iibhokhwe zikutye!

Owenu kwisiXhosa, Nxuba.