I’solezwe lesiXhosa (Imihla-ngemihla): Chris Gilili

Ngenxa yokubaleka kwexesha, iinyanga ziqengqeleke zenza unyaka. Okokuqala ndibulela ukuba yinxalenye yembali, imbali yesizwe samaxhosa.

I’solezwe lesiXhosa ibiliphepha ndaba lokuqala elibhalwe ngesiXhosa eliphuma imihla ngemihla. Akulahlekanga konke ke, singatsho ndiqinisekile.

Ukuqala kweli phepha, bendimtsha kwikhono lam lobuntatheli oku kombona uphuma ekhasini. Ndinxanelwe ukwazi, ndinxanelwe nokusebenza.

Ibingunyaka ubuzele ubunzima, unyaka ubuzele ukonwaba. Ndiqinisekile ndizakuyibhala incwadi ngamava endiwafumeneyo ekuhambeni kwexesha.

Njengentatheli yezemidlalo esaze ngobuso elizweni, ibininzi kakhulu into ebendisanqwenela ukuyifunda.

Ndiyabulela ngamava endiwafumeneyo, kwaye ndiqinisekile azakundinceda ukubheka phambili.

Akhona amabali endiwenzileyo andichukumisileyo, kwaye nandiqaqambisileyo njengombhali. Ibali lesikolo saseMqanduli esinabantwana abazalise amagumbi, nabahlala phezu kwezitena babhalele emadolweni.

Ibali eleza nomfanekiso owaphumelela iwonga, kumawonga akwaVodacom.

Ibelithamsanqa ukusebenza neentatheli ezinamava, eziwuhloniphileyo umsebenzi wazo.

Yanga lingakhula I’solezwe nakwindlela entsha, mna ndibulela ukukhula nalo ukuza kuthi ga ngoku.

Ndinqwenela ukuba liqhubekeke nokuwela imilambo yaseMpuma Koloni, izele.