I’solezwe ligqiba unyaka wesibini!

Pha kweyoKwindla koka-2015 yaba kukuzalwa kweli phephandaba lesiXhosa. Ngoko laza iliphepha elaliphuma ngoMvulo ukuyo kutsho kuLwesihlanu. Lithengiswa ngeponti eneshumi. Kwimbali yoMzantsi Afrika yayiliphepha lokuqala lemihla ngemihla lesiXhosa eli.

Sakhawuleza safunda isifundo sokuba abantu bakuthi abakayiqheli ncam into yokufunda iphephandaba lesiXhosa yonke imihla. Kwaye nento yokuphuma yonke imihla yayithetha ukuba umntu ukhupha into engange R15 qho ngeveki.

Kwaye xa useliphepha elisakhasayo kufuneka wazi mhlophe ukuba le nto izintengiso ayizokungena zisuka kwiphepha lakho. Saqhuba kodwa, sizimisele kwelokuba eli phepha lizakude lizimele ngenye imini. Ewe, babekhona abagxeki nabo babesithi “kudala azanywa, lizakutshona neli!”

Abo, asazi nokuba babeqhutywa yintoni na. Kodwa kwelethu iqela, sasizixelele ukuba asiyi ndawo. Ingxaki yayi kukwenza ingeniso.

IMpuma Koloni liphondo elikhulu kakhulu kwaye ukusasaza iphepha kulo jikelele kuyaxabisa, kuphinde kubekho nexabiso lephepha eli sishicilela kulo iindaba.

Alixabisi yehaa! Akufane kuxhaphake intetho yokuba uninzi lwamaphepha aza kufudukela kumnatha wonxibelelwano, kungenxa yexabiso lephepha ekushicilelwa kulo.

Emva konyaka oneenyanga ezintlanu sagqiba kwelokuba makhe silikhuphe kanye ngeveki eli phepha, khe songe kwezi ndleko sizibalule ngentla. Sakhetha uLwesine, usuku olwaluhleli luthengisa kakuhle. Kwaku kweyeThupha 2016 xeshikweni sisenza olo tshintsho.

Yayi ngeyompazamo. Nali namhlanje I’solezwe ligqiba unyaka walo wesibini kule yoKwindla, kwaye singatsho sithi noko liphepha elikwazi ukuzixhasa ngokwalo ngoku. Umonde yinto apha eyakhayo xa kuqalwa izinto ezintsha. Sibulela kuni bafundi bephepha.

Inkxaso yenu yiyo eqinisekisa ukuba isiXhosa sihlala siphila. Singavuya kakhulu ukuba nabanye abantu bangaqala amanye amaphepha esiXhosa. Ukuze sikhule ngakumbi kufuneka kukhule nenkcubeko yokufunda iindaba zesiXhosa. Singancedisa nathi kwabo banomnqweno onjalo.

Ulwimi lwethu malungafi sikhona maXhosa. Nangamso! Masiqhubeni!