I’solezwe limphe inkomo yomcimbi

ULWAZI Lumbe (35) ebecwangcise ngelokuba enze umcimbi wokuvula umzi wakhe ngenyanga yoKwindla, kodwa oko kutshintshile emva kokubhengezwa njengoyena ophumelele inkomo kukhuphiswano obeluqhutywa liphephandaba I’solezwe LesiXhosa.

Ngenxa yokuphumelela inkabi yenkomo ehamba ngamanqina netyetyiswe kunene, uLumbe wakwaDlamini uza kuwenza xa kuqala inyanga ezayo umcimbi wokuvula umzi wakhe eMbekweni ngaseMdantsane.

Ngamawaka abantu abathe bangenela olu khuphiswano ngokuthumela imiyalezo emifutshane yemfonomfono (SMS) kodwa ke bekufuneka kuphumelele nje omnye.

ULumbe akakhange ayikholelwe ngethuba ebona le nkabi ityetyisiweyo ifika ngemoto kwakhe ithengwe kwifama kaSizwe Kupelo, isithethi kurhulumente waseMpuma Koloni.

ULumbe osebenza emapoliseni uthi le nkomo iza kumnceda kakhulu. “Ndivuya kakhulu. Le nkomo ifika kanye xa ndisandul’ ukufumana inxiwa. Iza kunceda kumsebenzi wokuvula eli nxiwa. Le nkomo ifika xa bendiqokelela imali ndilungiselela lo msebenzi,” utshilo uLumbe.

ULumbe uthi wathi akubona olu khuphiswano kwiphephandaba I’solezwe lesiXhosa, waqonda ukuba makangenele.

Umama kaLwazi, uVathiswa, uthe: “Sichulumance ngolona hlobo. Umntwana xa eziqalela eli nxiwa, wasuke wathi uThixo (ngokweemfefe zephephandaba I’solezwe) ikhona into esiza kunika yona. Sibulela amaZizi! Mna ngoku ndakulijonga ngenye indlela I’solezwe kuba lindenzele into entle.”

Umhleli wephephandaba I’solezwe lesiXhosa, * -Unathi Kondile, wongeze ngelithi, “lo ngunyaka wesithathu siphisa ngenkomo siliphepha lesiXhosa. Abokuqala bakhetha ukuyithengisa le nkomo; bathathe imali. Kokokuqala ngqa apho sibona umntu ozakuyithatha ayisebenzise le nkomo!”

UKondile uqhube wathi nakulo unyaka ka-2019 I’solezwe lizakuphisa ngenkomo, “sivuyisana naye uLwazi kwaye sakuzama ukubakhona xa evula indlu yakhe ngokusesikweni kule nyanga.

“Kulo nyaka siceba ukuluqala msinya olu khuphiswano, pha kweyeDwarha, ukuze wonke ubani abenethuba lokufaka ezakhe iiSMS kwangexesha. Iza kuthathwa ngomnye umntu. Ithuba liyeza kwakho!”