I’SOLEZWE LISENGUNTEMEKWANA

Iminyaka mibini umntwana ezelwe, Siyabhiyoza,siyajakadula, siyadloba okwethole lisiya kwanya kunina, Siyateketa,siyateketiswa, siyaziteketisa, Siyakhasa sikhasela ukuqingqa, Qingqa mntwan’ominyaka mibini, Unabe ingcambu zakho zinwenwele nakwamanye amaphondo, Siyangqungqa,siyatshila kusindwe ngobethole, Siyombela,siyaxhentsa sixhentsa sizombelela, Sibeth’ingqongqo siyatsholoza, Siyaduda sixel’intambanani emafini, Siyatyityimba sixelinteth’ezulu, Sixhentsa sizibuka sixel’uthekwana.

Kudala sixhatshazwa,kudala sixhaphazeka, Kudala sixhixhimbiswa, kade sixhixhimbiseka, Kudala silahlekiswa ngamarhanug’anoburhalarhume, Namadlagush’anoburharha bokucof’ingqondo zethu, Ngubanin’obesaz’ukuba ngalemini sakube sibhiyoza? Sibhiyozel’iminyak’emibini yebuyambo, Nekunga seyilikhulu leminyaka ngenxa yobuncwane besiXhosa, Ngawo lomhla wamashum’amathathu, kuyo lenyanga yoKwindla nyakenye, Sazalelwa nath’umthetheleli, Owath’evela njengevela-tanci wadib’izigingqi, Wavala umsantsa kuhlanga lukaXhosa Waval’amazibuko egangath’exeluganda-ganda.

Yatsho yaphakamis’umsil’indlwemnyama, Yabhenq’itshoba yaxel’inkonyan’ehlobo, Ngokuba ligalelekil’Isolezwe lesiXhosa, Ngokuzalwa kweSolezwe siwubonil’umehluko, Ngokuvela kwalemveku iqhawukil’imixokelelwano, Ukuzalwa kweSolezwe zithethiwe izinto, Ukuzalwa kweSolezwe bekungelula, Ukuzalwa kweSolezwe bavelile ooSokhe-sibone,

Ijaji nazo bezakh’umkhanyo, Siyaya phambili! Ngokuvela kwakh’umntwana sibuyil’isidima somz’ontsundu, Bekungelulanga ukuzalwa kolusana, Kodwa xakunamhlanje siphakula kuvimba, Siyangcamla simunc’intupha, Isolezwe lizindlebe zethu, lizinyawo zethu, lingamehlo wethu, Liligqobhozil’itonela langeneNtshona-koloni, Lawugubhulula, liwuvuselel’umlisela nomthinjane obulahlekile, Sithi Huntshuuu!! Ngokubhentsis’imvelaphi yethu,

Nebiseyidukile njengokhozo lwezimba kuqaqaqa.

Kumsunguli ndithi Mathol’anyongande kukudlelana, Kubahleli ndithi qulani niligangathe makwedini idabi lisesenyeleni, Kubabhali neentatheli ndithi qaqambani nixelinyibib’ehlobo, Ndithi vezan’ ubuhle nokunambitheka kolwimi lwethu, Nibuyis’isidima nokuzingca kwesizwe sikaXhosa, “IMBOVAN’IYALITHWAL’INYIKI” Usuku lokuzalwa sisiqalo sezintw’ezintle, Sekunga uQamata namanyange bangakunik’eminy’iminyaka, Ukhase,urhubuluze de ufike kuwo olithoba amaphondo eli, Ngoba siyindlw’emnyama sinabe njengentanga, Ngxatshoooo ke phepha labantu, Khula mthi sifunx’ukuhlakanipha, Khula mthi sifun’ukunxo-nxothela, Min’emnandi kuweeeeeee!!!! Khula phepha labantu,udadel’enzulwini uxel’inkwili, Uyothunuk’isazela setshivela ezizweni, Hamba phepha labantu uqhubeke wondle esisizwe silambileyo, Ntinga ntangandini uyoba liliso kwisizwe siphela.

I’SOLEZWE LIWELA UMLAMBO UGCWELE!