‘Isono sethu kukungangqengqwa’ – # HireAGraduate

INkulumbuso uPhumulo Masualle esamkela uxwebhu lwezikhalazo lwezinxiba-mxhaga zeeyunivesithi zephondo UMFANEKISO: ABONGILE GINYA

IZINXIBA-MXHAGA zaseyunivesithi zithabathe inxaxheba kumngcelele ozolileyo oya kwiNdlu yoMbuso eBhisho, zinyanzelisa ukuqeshwa ngurhulumente kuba zibanga ngelithi zingaqeshwa nje kukuba zala “ukulalwa”.

Zibalelwa kwiwaka izinxiba-mxhaga eziphuma kwiiyunivesithi ezine zaseMpuma Koloni ezithe zathabatha inxaxheba kumngcelele obusingise kwiOfisi yeNkulumbuso uPhumulo Masualle eBhisho ngoLwesithathu.

Bebevuma iingoma eziquka ethi “Sikelela Yehova, kule misebenzi ingekhoyo” nezo zithi “Isono sethu kukungangqengqwa”. Phakathi kwamapheke-pheke abebewaphethe kuquka lawo athi: “My Intelligence and Academics are Better Than My Vagina [Ingqiqo neziqinisekiso zam zingcono kunelungu langasese]”

Abanye bebephethe athi “No More Get Hired ngesijolo”. UPhelokazi Magazi othweswe isidanga kwiPublic Management ayifunde eWSU eGcuwa, uthi uthabathe inxaxheba kulo mngcelele kuba ekruquke kukuhletywa ekuhlaleni.

“Siyahletywa ekuhlaleni, kuthiwa sifunde nje kodwa asisebenzi. Ndandiqale ndenza iDiploma kwiPublic Management, kodwa ndabona ukuba ngenxa yokuba ndingaqeshwa mandenze iDegree kodwa nkqi ukuvela umsebenzi.

UMagazi, ochithe amakhulu asixhenxe eerandi ezama ukufaka izicelo zomsebenzi, uthi bengaqeshwa nje kungenxa yomkhwa “wokulalwa” kwamabhinqa afuna umsebenzi kwicandelo labucala nakoomasipala.

“Into exhaphakileyo koomasipala nakwiinkampani zabucala, uthi uze ungene emsebenzini kube kanti uyaziwa okanye ulale nomntu lo uqeshayo,” kutsho uMagazi.

Umhlalutyi wezoqoqosho uZamikhaya Maseti uthi ukungaqeshwa kwezinxiba-mxhaga kubonakalisa undonakele kwimfundo yaseMzantsi Afrika. “Imfundo esinayo ayikwazi ukuvelisa izakhono ezifunekayo kuqoqosho. Lo nto ithetha nje ukufunda kodwa ungakwazi ukufumana umsebenzi, kuba isiqinisekiso onaso asiyo nto efunwa yimarike ngelo xesha.

“Urhulumente kwakunye neenkampani zabucala kufuneka badibane ukuze kuqingqwe imfundo ezakukwazi ukuvelisa abafundi abazakukwazi ukuvelisa imisebenzi,” utshilo uMaseti.

Kodwa uMagazi uthi izakhono zokuqala ishishini banazo, ingxaki yimali yokwenza lo msebenzi. Usihlalo wombutho iHire A Graduate Movement uSiphamandla

Khashe, uxelele iNkulumbuso uPhumulo Masualle ukuba bafuna ukuba umntu ongenamsebenzi onesiqinisekiso saseyunivesithi anikwe iR3 000 ngenyanga ngurhulumente ukuqubisana neenzingo zokufuna umsebenzi.UKhashe ukwathe bafuna kutsalwe iR10 ngenyanga kuye wonke umsebenzi waseMpuma Koloni, okwarhulumente nakwiinkampani zabucala, ukuze kuncedwe izinxiba-mxhaga ezingenamisebenzi.

UMasualle uthembise ngokuphendula ungafikanga umhla wamashumi amabini anesibini kule nyanga kwezi zikhalazo, kodwa watsho ukuba lo asingomsebenzi olingene urhulumente kuphela.