Isono sikaCaster bubuntsundu!

Zibhengeziwe iindaba ngamaziko ahlukeneyo evakalisa ukuba umbutho wehlabathi weembaleki uthathe isigqibo sokuba kuhlolwe ubukho bamandla obudoda kwinzwakazi yeli loMzantsi Afrika, uMokgadi Caster Semenya.

UMokgadi Caster Semenya yintwazana yephondo laseLimpopo neyintandane yabemi boMzantsi Afrika ngenxa yesakhono sayo esikhethekileyo kukhuphiswano lweembaleki.

Intsusa mabandla yoku kuhlolisiswa kwamandla obudoda kweli nenekazi kukungabi nantanga kwayo xa ithelekiswe nezinye iinzwakazi kwimidyarho efana naleyo ikumgama weemitha ezingama800 nalowo uziimitha ezingama1500.

Sazi sonke ke mawethu ukuba le nto yokuhlazwa kwale ntombi ngoku kuhlolwandini ayikho ntsha, sele ilityeli lesibini isenzeka.

Ukanti ke, mhla kwancokolwa naye kudliwanondlebe lukamabonakude uCaster, wathetha kabuhlungu nangendlela ebethandabuzwa ade ahlolwe ngayo esesesikolweni. Into kaCaster Semenya thina banezazela nosizi, siyibona ilusizi lumi lodwa emnqamlezweni!

Kuthe kwakuvakala ezi ndaba, amagosa karhulumente wethu ema ngeenyawo, awalala emqokozweni njengoko ahlala esenza, sasiva isikhalo sikamama uThokozile Xasa singacengi nanye ecengisayo.

Ndizive ndikholiwe kwaye ndiwaxhasa amazwi kamama uXasa athi “imithetho yombutho wehlabathi weembaleki i-IAAF icalula uCaster ngokwesini, imbukula ngokobuhlanga kwaye iyabuphuca ubuntu bakhe.”

Emva kokuba aba ngqondogqwirha be-IAAF bemhlolile umntwana wesizwe sethu, phofu kuhlolwa oko kunokufaniswa nokuphathwa okwesilwanyana, bakhuphe isigqibo esithi uCaster uza kucelwa asebenzise amachiza athile.

Xa kuphononongwa ziingcali zempilo, kufumaniseke ukuba la machiza aza kunikwa le ntombi yakwaSemenya ngalawo anomsebenzi wokwehlisa amandla akhe.

La mandla ke ngala kukhalazwa ngelithi asondele kumandla obudoda. Amalungu esigqeba se-IAAF akholelwa kwelokuba ngala mandla asondele ebudodeni apha kuCaster la abangela ukuba amanye amanenekazi akhuphisana naye angakwazi kumelana naye.

Umbuzo ke ngowokuba ingaba la mandla asondele ebudodeni apha kule ntombi kaSemenya ayasitshintsha isini sakhe, ajike ekubeni libhinqa abe yindoda? Kuthiwani ngabo bezinye izizwe babekhangeleka bengwanzilili kunaye kodwa bayekwa bade babaziintshatsheli iminyaka eliqela kwimidlalo ababeyidlala?

Mawethu, ikho into endixelelayo ukuba isono sale ntombi kaSemenya asingomandla asondele kwawendoda, koko sele ixhatshazwa ngenxa yobuntsundu bayo.

Oku ndikutolika ngelithi ingqiqo yobukoloniyali izinzile kwaye ayikazi kuphela ezingqondweni zabanye abantu.

Mandingayi kude, mandiye kumdlalo wentenetya obandakanya ukhuphiswano lwabadlali bamazwe ngamazwe.

Kulo mdlalo kukho iinzwakazi ezimbini endithi mna njengesiqu xa ndiziqwalasela, ndifumanise zinenkangeleko kwaneentsinga ezifana twatse nezi zikaCaster Semenya.

Phofu xa umntu enokuziqwalasela ngokungahanahanisiyo ezi nzwakazi, ungaphawula ukuba zombini zide zibe ngathi zomelele kwaye zineempawu ezisondele kwezobudoda ukogqitha lo kaSemenya.

Nangona kunjalo ke, zombini ezi ntwazana azizange zahlolwa nakanye, kwaye namandla azo awazange ayanyaniswa nawobudoda nakanye, kangangokuba ziqhubekekile zidlala lo mdlalo ziphumelela neendebe zingakhange zinikwe machiza okuthibaza amandla azo.

Ndiyaphinda, isono sale yethu intwazana kukuba intsundu, kwaye nditsho ndingacengi ndisithi ukuba sisisizwe esizingcayo ngeembaleki zethu, masilwe kutake iintlantsi kuyekwe oku kubukulwa kangaka komntwana womntu.

Enye yezi ntombi yeyelizwe lase-Italy, negama layo linguFransesca Schiavone, nesele iphumelele iimbasa ezimbini kumdlalo wentenetya, oku kusenzeka kungazange kuthandabuzwe amandla ayo obunenekazi.

Eyesibini yintwazana yaseCzekoslovakia esele ithathe umhlalaphantsi neyaphumelela iindebe zentenetya ezili18 zonke, nedlale iminyaka engaphaya kweli15 kulo mdlalo, ingazange yafakwa kwimeko ebuhlungu afakwa kuyo umntakaSemenya. Eli nenekazi lelo lineentsinga ezikhangeleka zisondele kwezobudoda, negama linguMartina Navratilova.

UMartina, njengoCaster, naye ude wazimanya ngeqhina lomtshato nelinye inenekazi, kwaye ihlabathi alabi nangxaki nalo nto. Intlungu ijolise apha kulo wethu umntwana. Senzeni na?

Senzeni na? Sono sethu bubumnyama! Sono sethu bubumnyama!