Isungula umqulu wezithembiso iAfrican Basic Movement

Umbutho iAfrican Basic Movement (ABM) uza kube usungula umqulu wawo wezithembiso KwaZakhele eBhayi ngeCawe (umhla weshumi).


Lo mbutho ubhalisile phantsi kweKomishini yezoLonyulo eZimeleyo (IEC) kwaye uthi uzimisele ukulwela abantu beli loMzantsi Afrika.

Le ABM ikwaziqhayisa ngelithi iza kulwa umbandela wabemmi bangaphandle abaqikelelwa kwisigidi, nabangagunyaziswanga, usithi ufuna babuyele kumazwe abo.


“Ukuthanda kwethu uMzantsi Afrika kuqhutywa ngemva kukufuna ilizwe elikhuselekileyo nelinoxolo,” itshilo iABM kwingxelo yayo eyithumele kumajelo eendaba.


Indawo yokusungulwa komqulu wezithembiso weABM yiLillian Ngoyi Indoor Sports Centre, kwisitalato iMbilini KwaZakhele ukusukela ngentsimbi yeshumi kusasa.