Itafile yeANC eMthatha exabisa iR500 000

Umfanekiso oselugcinweni

Ngokuhlwa kwangoLwesihlanu (umhla wesibhozo) itafile yeANC iza kuxabisa iR500 000 kumsitho wokonyusa ingxowamali yalo mbutho oza kubanjelwa eDan’s Country Lodge eMthatha.


Kulo msitho kuza kube kushiyana ukufuma kweepokotho apho amaqabane, namahlakani awo, eza kuba ezibonakalisa ngokweetafile indlela afume ngayo.


Izithethi kulo msitho ziquka uSekela Mongameli David Mabuza kwanoSihlalo weANC eMpuma Koloni uOscar Mabuyane.

Itafile yohlobo lweplatinam iza kuxabisa iR500 000, eyegolide ixabise iR250 000, eyesilivere ixabise iR150 000 ze eyebhronzi ixabise iR50 000.


Phambi kwale ntetho yangokuhlwa yeANC, uMabuza neenkokheli zephondo ziza kutyelela ubuKumkani baseNyandeni ziyokukhahlela kuKumkani Ndamase Ndamase.

NgoMgqibelo, isikhokelo seANC siza kube sikumabala aseBadibanise KwaBhaca apho lo mbutho uza kube udakanca umqulu wawo wezithembiso.