Italente yakuKomani ivakala kwiRhythm City

LUBHALWE ebusweni uncumo, lukhatshwa yimincili kwimvumi eselula
yaseMpuma Koloni xa iman’ isiva ingoma yayo idlala kumdlalo kamabonakude.

Ukuqala ngomhla we29 kuTshazimpuzi, ingoma kaLwazi GB Fatyela, 26,  ethi  “Hella
Gud” ibithe gqolo ukuqhubekeka ivakala kumdlalo we-e.tv iRhythm City.

ULwazi GB, igama adume ngalo emculweni, yinzalelwane yakuKomani ecula
umculo weRap kwaye ukwangumqambi nomdidiyeli womculo.

Uncokolele I’solezwe lesiXhosa ngendlela awaqala ngayo ukuzibandakanya
nomculo.

“Phaya ngo2017 ndaye ndaqala ukubhala iingoma. Saqala kancinane
neetshomi zam esikolweni, simane sibiza abafundi ngexesha lebreak sakhe isangqa
sibaculele.”

ULwazi GB uthi oku kwamenza wawuthanda ngamandla umculo weRap.

“Abafundi babesiza ngobuninzi ukuza kusixhasa nokubonakalisa umdla, oku
kwenza ndawuthanda umculo weRap,” kuncokola uLwazi.

Ingoma yokuqala awaduma ngayo yayibizwa “Accept What You Have”. Uthi le
ngoma wayishicilela ngo2008 ukuqala kwakhe ukwenza umculo.

Ezinye iingoma ezaziwayo azenzileyo ziquka ethi So Fly, Money,
Power, Fame, Hamba Nami, Everyday, Mandisa kaNyovest, Freedom, Hella Gud  kwakunye nezinye.

ULwazi GB uthi umculo awenzayo uhleli unento yokwenza nobomi bakhe.

“Ndibalisa ngamava endihlangabezene nawo ebomini ngeenjongo zokukhuthaza
nokufundisa ngeempazamo zam,” utshilo.

Ukuze aqwalaselwe ngabavelisi beRhythm
City
uthi ube nethamsanqa
lokutyikitywa ngabakwaSheer Publishing kulo nyaka.

“AbeRhythm City bawuve eSheer Publishing umculo wam, bawuthanda, ndaze ndafumana
imbalelwano yokuba baza kuwudlala.”

Kulindeleke ingoma kaLwazi GB ethi Hella Gud ivakale de ibe ngumhla
weshumi kuCanzibe kwiRhythm City.

Lo mrepha, osele ekhwele kumaqonga ohlukeneyo eMpuma Koloni naseRhawutini,
umatasatasa norhabul’ ungafinci weEP album ebizwa “Icebo lokuphila.” Udize
nokuba ukwaceba ukwenza iividiyo zeengoma ezikweli cwecwana lakhe.

ULwazi GB waphumelela ukhuphiswano lweRap Factor kwi5FM ngo2014, ze
wathatha iwonga leBest Hip Hop Artist kumawonga weYunivesithi yaseFort Hare.

Abalandeli bakhe kwiFacebook bangaphaya kwe62 000 ngelixa
bengaphaya kwe130 000 kwiTwitter.

Iingoma zakhe ungazifumana ngokuzithenga kumaqonga omnatha athengisa
iingoma, kungenjalo uzifumane felefele apha: lwazigbsa.com, k
wiFacebook neTwitter : @Lwazi GB

simphiwe.freddie@inl.co.za