Ithamsanqa konabazukulwana abasibhozo

UMfundisi Mandla Makinana ubonelele ngokutya kusapho lakwaKosani olungathathi ntweni eMdantsane

Usapho lakwaKosani oluhlala eMdantsane lufumene ithamsanqa lokuba luncedwe ngokuya phantsi kwempumlo.

Oku kusukela ekubeni umama uNongukuva Kosani owashiywa yintombi yakhe ngonyaka ka2017 nabantwana abasibhozo emveni kwengulo yethutyana, ezibona etsala nzima nabazukulwana abo.

“Kunzima kakhulu ndincedwa ngabamelwane, akukho nto ndinayo ngokuba nemali yesibonelelo andiyifumani, kwaye bambalwa abayifumanayo kwaba bazukulwana bam, ndiphila ngentso enye kwaye nayo iyandikhathaza,” utshilo uKosani.

Le ntombi kamama eyaswelekayo yayisebenza njengomcoci kwinkampani iBidvest eseWest Bank, nalapho usapho lwayo luthi luyasokola ukufumana iimfanelo zakhe (Provident Fund).

Olu sapho luthe ukuze lufumane eli thamsanqa labonwa ngummelwane oye wachukunyiswa yimeko yalo waze walucelela uncedo kuTat’ uMandla Makinana nongomnye wabantu abaluncedo kakhulu ekuhlaleni.

“Ndiye ndamxelela ke utata ngengxaki kamama, wachukumiseka ke wabanika imali yokuba balale betyile.”

UMakinana uthi ukunceda abantu kusoloko kuyinto esondeleyo entliziyweni yakhe, kuba naye ekhule esokola, uye wazibona engumntu ongafuniyo ukubona abanye abantu besokola.

“Ndaye ndasungula iSakhululeka Isizwe ngonyaka ka2012 ngelithi makungabikho mntu uhlelelekileyo, qho ngonyaka ndiye ndikhangele abantu abasweleyo ndibancede, kwaye andijonganga nzuzo,” utshilo uMakinana.