Ithemba lesiXhosa eNMU naseRhodes

Ukusukela kumhla we-14 kule nyanga yoKwindla, ndiye ndamenywa ziingcali zesiXhosa kumaziko emfundo enomsila kwiPhondo leMpuma Kapa, ukuba ndibaxhase kwiphulo lokuxhobisa abafundi babo abakumgangatho weeOnazi kwizifundo zesiXhosa.

Umsitho ebendimenyelwa kuwo ibingowocweyo lweeNgcingane zoPhando (Research Theories) eziza kusetyenziswa ngabafundi kwizibhalo namabinza abo ophando-nzulu kulwimi lwesiXhosa, kugxininiswa kuncwadi lwesiXhosa, ulwalamano phakathi kolwimi nentlalo (Sociolinguistics) kwanenzululwazi ngokusetyenziswa kolwimi lwesiXhosa (Linguistics).

Ukumenywa kwam bekujolise ekubeni ndaleke umsundulu kwiphulo lokuxhobisa ezo nzwana neenzwakazi zabafundi bakwantu, ngeengcingane endizaziyo abanokuzisebenzisa xa sele beqalisile ukuphanda ngemiba ethile eqaqambileyo kulwimi ngokubanzi.

Ngaphezu kokuthakazelela elo wonga lokuya kurhabulisa umlisela nomthinjana kaNtu ngeengcingane ezinxamnye nolwimi (language related theories), nezivame ukusetyenziswa ziingcali zolwimi lwesintu kwimisebenzi yophando-nzulu, okona kundichwayitisileyo kukubona ukuba amanani abafundi besiXhosa ayakhula kwaye ayanda kwiYunivesithi yaseRhodes nakuleyo yaseNMU.

Ixesha eli lonke, ndihleli ndibindeke emphefumlweni, ndixheleke emxhelweni, kwaye ingqondo ibhadula ngenxa yexhala lokuba amaXhosa aphelelwa ngumdla ekufundeni isiXhosa.

Bendiye ndilile ndiphelelwe lithemba xa amanye amasebe eelwimi zaseAfrika kula maziko emfundo enomsila ekhala ngokuncipha kwamanani abafundi abakhetha ukwenza izifundo zeeOnazi, ezeeMastazi nezobuGqirhalwazi esiXhoseni. Ndithe ndakufika eRhodes naseNMU, intliziyo yasuka yadada emafutheni yimincili.

Isizeka-bani sokudada kwentliziyo emafutheni sivuselelwe luchwayito loku kukhula kwamanani abafundi abenza inqanaba eliphezulu kwizifundo nakuphando-nzulu esiXhoseni.

Oku kaloku kwalatha ukuba intlantsi yokukhula kwesiXhosa iya ikhazimla isiba ligqengegqenge lenkwenkwezi yokhanyo kulo mzi kaNkosiyamntu noMalangana! Ngemvume yabo ndicelile ukuwakhankanya la maphulo aba vulindlela bokwanda kolwimi lwakowethu, kwanda oko kungasoze kwaliwe nangumthakathi, kuba nabani na onokulithakatha eli phulo laseRhodes naseNMU, ukuzimisela kwaba vulindlela kungamthwaxa aphoxeke, azisole, kunjalo nje antshwenye okwexhego lentsimango!

KwelaseRhodes ndithe ndingena nje kwigumbi labafundi abenza uphando ngemiba ephambili yesiXhosa efana nekhonco elingaqhawukiyo lonxibelelwano phakathi kolwimi nenkcubeko; ukusetyenziswa kobuchule bolwimi kuncwadi lwababhali abaphume izandla abafana nooSaule; ooMkonto; ooTamsanqa; ooMtuze; ooMqhayi; ooSiwisa, ooSolilo nabanye abaninzi, sangena endimeni saxoxa kwavokotheka.

Iinkokheli zaba bafundi baseRhodes ezifana noMavula-kuvaliwe uNjingalwazi uRussell Kaschula, uGqirhalwazi Mhlobo Jadezweni, uGqirhalwazi Mazwi nabanye, kumele baqhwatyelwe izandla ngokuliphakamisela phezulu izinga lokuphanda ngesiXhosa, ukuze olu lwimi lungatshitshi kwelo ziko, entlaweni nakwisizwe ngokubanzi.

Ndothuke ndawuqhobosha umoya utyhuluba xa ndifika ndibona nakwiziko laseNMU abafundisi-ntsapho nabafundi babo beeOnazi zesiXhosa bezimisele kwaye bezingca kanobom ngolwimi lwabo lwenkobe.

Okona kundivuyise ngakumbi kukufumanisa kumakhankatha abo uGqirhalwazi uGatyeni noGqirhalwazi uGubevu ukuba bonke abo bafundi bangama21 banikwe inkxasomali liSebe lezobuGcisa neNkcubeko, ngeenjongo zokubakhuthaza ekubeni bazibandakanye kwizifundo zophandonzulu ngemiba yokusetyenziswa kolwimi lwesiXhosa.

Ndithe xa ndibatyhilela kwiiNgcingane endiphanda ngazo nam kwezam izifundo zesiXhosa, nabo baleka ngezabo kwatsho kwacaca okomva webhokhwe inyuka iqhina ukuba isiXhosa esi siyakhula, siyanda, siseza kuphila, kwaye siya sitshotshela entla nakummandla wenzululwazi yophando.

Sisebenze kamnandi kakhulu naba bafundi sishukuxa mpela imicimbi yolwimi efana nokusetyenziswa kweqhagamshela; uqhawulo lwamagama; uphuhliso lwesiXhosa ngokuthi kuqaliswe ngezicwangciso ezifana nokuyilwa kwanokwakhiwa kweMuziyamu eya kuba nguvimba wolwimi lwesiXhosa kwanobuntu bethu maXhosa, ukukhuthazwa kokubhalwa nokufundwa kweencwadi zesiXhosa, kunye nokuzinziswa kwentsebenziswano engagungqiyo phakathi kwamasebe esiXhosa ezikolweni nalawo akumaziko emfundo enomsila.

Kuthe kwakuba nje, qatha engqondweni yam amazwi kabawo uNgxeke-ngxeke Mqhayi mhla wayegabula izigcawu kuloo mazwembezwembe akwaGxuluwe, mini wayala wenjenje: “Maze umlisela nomthinjana wasemaXhoseni ukhangele ngokucokisekileyo ukuba iya kuthi yakubhanga itshonele intetho yethu nesidima sayo, kutshonele ntoni na emva koko.” Ngenxa yamaphulo enu mzi kantu kwelo ziko lesiXhosa eRhodes naseNMU, ndinethemba lokuba ulwimi lwethu aluyi kubhanga, amasiko nezithethe zethu ziseza kugqama zikhonye, buze nobuntu bethu buphile ngonaphakade! Makube njalo!