Ithemba

Nto zimnandi, hay’ithemba Nto ziyonwabisa hay’ ithemba Ngumomelezi wemiphefumlo eyonakeleyo Sihlobo esingabonwayo Silw’amadabi’anzima

Lincoko lendab’eziphilisayo Mthembisi weminqweno utsho wonwabe Mniki themba kwabagulayo Liyimfuneko kumntu wonke Ongenalo uhle’ekhalaza

Onalo ngonethamsanqa Likunik’ukuzithemba Likunik’ ukuthenjwa Lisus’ubumnyama kuvel’ukukhanya Likhulu linamandla

Onal’uvakala selethetha Akaligcini kuye unika nabanye Linwen’okomlilo liyosulela Litsho liphilise abaninzi Ngethemba unento yonke

Mfihlo eviwa ngumniniyo Sixhobo nomomelezi kwabakhulayo Mphelisi wamaxhala nokoyika Mniki mfuneko yokuphila Ungazilahla zonke,hay’ithemba