Ithi huntshu kuMndende iNational Heritage Council

UGqirha Nokuzola Mndende ebonisa ngeembasa azifumene kwiNational Heritage Council.

Ngelizama ukukhuthaza nokuqaphela umsebenzi omhle owenziwa nguGqirha Nokuzola Mndende ibhunga iNational Heritage Council (NHC) liwonge eligorhakazi ngembasa.

UMndende ufumana lembasa kwiNHC ibonisa ukuba umsebenzi wakhe wokukhusela, ukukhulisa nokuzinikela kwibadi lamasiko nezithethe liyaqatshelwa. UGqirha Mndende ungumhlohli, ingcali yembali ekwazijule ijacu ukulwela amasiko nezithethe. “Umonde, intobeko nokungagungqi kwinto oyithunyiweyo ungajonganga nzuzo konomvuzo,” evuya utsho uMndende.

INational Heritage Council libhunga elijongene nokukhusela amafa welizwe loMzantsi Afrika ngeendlela zonke, ukuze amasiko, izithethe nembali yeli ihlale ikhona. “Ukumela uphuhliso nokuzimela geqe kwenkolo nenkcubeko yethu naphantsi kwamanzithinzithi, nokuvula ingqondo zabantu bakuthi kubalulekile,” ucacisa atsho uMndende.

UMndende usoloko esezingxoxweni kumaziko emfundo ephakamileyo esilwela ukukhuselwa kwamasiko nezithethe zeli. UGqirha Mndende ukwangumnikazi nomlawuli weCamagu Institute elizinze eDutywa kweli leMpuma Koloni eliziko lamasiko nezithethe. “Ngumsebenzi wam ke owenze ukuba ndivuzwe ngokuba kuthiwe kum enkosi namhlanje asoyiki ngokoyikiswa ngamasiko nezithethe zethu.”

UMndende utyunjwe yimibutho ethile ethe yathumela igama lakhe ukuba liqatshelwe ngenxa yomsebenzi wakhe. Njenge nkokheli zonke uMndende ufumana izigxeko kwabo bangaboni ngasonye kunye naye. “Ndithi Camagu kwimibutho ethumele igama lam kunye neNational Heritage Council ngokundinika eliwonga lokuba sisisele senyathi esiphilayo kuzwelonke,” kutsho uMndende.

Inyanga yoMsintsi yinyanga apho ilizwe loMzantsi Afrika liqaphela igalelo loluntu abaphilayo nabangasekho ngoku kodwa kwimicimbi yamasiko nezithethe. Le nyanga yabekelwa bucala ukukhumbula nokunika imbeko izinto ezililifa kuluntu loMzantsi Afrika.

INkulumbuso yeMpuma Koloni uOscar Mabuyane kulindeleke ukuba avale le nyanga ngokuqhuba umsitho wenkcubeko namafama kuKomani ngomhla wamashumi amabini anesine kule nyanga. Lo mcimbi wandulelwe sisikhumbuzo sikaNkosi Jongumsobomvu Maqoma ububanjelwe koMkhulu eMngqesha.