‘Ithumela umyalezo ongalunganga iANC’

KUTHENI le nto iANC ithumela umyalezo ongalunganga eluntwini ngokuyeka iinkokeli ezityholwa ngamatyala anobuzaza ziqhube zisebenza?

Lo ngumbuzo obuzwa ligqala leANC uFikile Xasa, okwangumphathiswa wesebe elijongene noomasipala kwanemicimbi yeenkosi kwiphondo laseMpuma Koloni.

UXasa uthi wayiphakamisa kwiinkokeli zeANC into yokuba mawuqwalaselwe umbandela weenkokeli zeANC ezibanjwe ngamatyala okweba imali yoluntu okanye ubuqhetseba.

“Ndakhe ndayiphakamisa le nto kwiinkokeli zeANC ndisithi iyaxhalabisa into yokubanjwa kweenkokeli zoluntu ezithunywe yiANC kodwa ziyekwe ziqhube nemisebenzi yazo endaweni yokucelwa ukuba zithi gu bucala logama kuqhutywa uphando ngakuzo.

“Le nto ithumela umyalezo ongalunganga eluntwini. Iinkokeli zeANC zathembisa ngokuba ziza kuwuqwalasela lo mba, kodwa akukho nto yenziwayo ngawo,” utshilo uXasa.

UXasa ubalule obesakuba nguSodolophu waseAmathole uNomasikizi Khonza, esithi wabanjwa ngamatyala obuqhetseba kodwa usenguceba eAmathole nanamhla oku.

“Bakhona abantu ababanjiweyo ngenxa yobuqhetseba nobuqhophololo. Kumasipala iWalter Sisulu ngokomzekelo, ooceba ababini baye babanjwa ngezityholo zokuthengisa izindlu. Kodwa basaqhuba nemisebenzi yabo ebhungeni.

“Obesakuba nguSodolophu waseAmathole (Nomasikizi Khonza) wayebanjiwe (ngezityholo zobuqhetseba nobuqhophololo) kodwa usenguceba kumasipala nanamhla oku. Kutheni siyivumela le nto yenzeke egameni leANC,” utshilo uXasa.

UXasa uthi uqaphela ukuba bondele ubututu nobuqhophololo koomasipala baseMpuma Koloni. “Imali kamasipala yinto elula kakhulu kubantu abanobuqhophololo. Le nto yenzeka kwilizwe liphela.”

Lo kaXasa ukwalumkise abo athi baphikisana nekhwelo likaMongameli Cyril Ramaphosa esithi:

“Siyeva ukuba kukho abantu abavukela ikhwelo likaMongameli Cyril Ramaphosa lokulwa nobuqhophololo. Siyeva ukuba kukho abantu abaphikisana nekhwelo likaMongameli Ramaphosa. Ndifuna ukuxelela abo bantu ukuba sokuze siyivume yenzeke lo nto kwiANC,” kutsho uXasa.