IToyota Condor yaserenkini, ama ‘Transkei’ kwaneefoto zikaMphathiswa ze-R1.2m

UKUNGATHOBELI isivumelwano sokuthatha ubulungu berenki kwiiteksi zegosa elisebenza phantsi kwakhe, ukutyityimbisela umnwe igosa eliphantsi kwakhe elibiza nge-“Transkei”, kwanokugunyazisa ukuthengwa kweefoto zikaMphathiswa ezixabisa i-R1.2 million.

Ezi zezinye zezityholo ezityatyekwa uMlawuli wezoNxibelelwano kwiSebe lezeMpilo eMpuma Koloni, uSiyanda Manana, otyholwa sisithethi sesebe ephondweni uSizwe Kupelo ngobuqhetseba, ukusebenzisa gwenxa isikhundla sakhe, kwanokuqesha ngokuzalana.

UKupelo ubhalele uMkhuseli woLuntu esithi makaphande lo kaManana kuba iinkqubo azizamileyo ngaphakathi esebeni azikhange ziphumelele.

Siyanda Manana UMFANEKISO: FACEBOOK

I’solezwe lesiXhosa liyibonile imbalelwano ebhalwe nguKupelo.

Kule mbalelwano, uKupelo uvula ukugadlela ngosiba lwakhe ngelithi uManana waqesha umtshana wakhe njengomncedisi (Personal Assistant) wakhe.

UManana wangena kwisikhundla sakhe, kutsho uKupelo, logama engenazo iimfuno zesi sikhundla ezifuna umntu oneziqinisekiso kwizifundo zonxibelelwano. “Ebebonakalisa ukungabinalwazi ngalo msebenzi wonxibelelwano kuba yayinguye ofumene awona akhe aphantsi amanqaku ngethuba lodliwanondlebe,” kutsho uKupelo.

UKupelo uthi uManana wenza isivumelwano negosa elisebenza phantsi kwakhe malunga nokuthatha ubulungu berenki ukuze enze ushishino lweeteksi. Ngokwesivumelwano, kutsho uKupelo, uManana wathabatha iiteksi zeli gosa (Toyota Condor, Toyota Quantum) esithi uza kuzithenga kodwa akasiphumeza eso sigqibo.

UManana ukwatyholwa ngokutyityimbisela umnwe igosa eliphantsi kwakhe, elaliza kuya kudliwanondlebe esebeni malunga nomsebenzi othande ukuthi xhaxhe.

“Wabetha idolo phantsi esithi [eli gosa] alizukuchongwa ukuba lenza izinto ngokwesi ‘Transkei’. UMnu. Manana watyityimbisela umnwe eli gosa esithi unolwazi lokuba likuthethathethwano malunga nesikhundla [esasivulelekile]. Ngenxa yoku eli gosa alizange lisifumane esi sikhundla,” kutsho uKupelo.

Sizwe Kupelo UMFANEKISO: FACEBOOK

UKupelo ukwathi uManana wadyarhaza imali yabarhafi esebenzisa i-R1.2 million ukuthenga iifoto zikaMphathiswa wephondo “kumfana ongenamava” waseMdantsane, owabonakalisa ukungabinalwazi malunga nesigqibo sokwenza lo msebenzi.

UKupelo ukwathi yiminyaka iliqela engcikivwa nguManana ngenxa yokumela urhulumento olusulungekileyo.

UKupelo uthi uManana waphunyezelwa imali yokuya kufundela isidanga sezomthetho (LLB) eFort Hare ngokusisigxina logama engazange athabathe ikhefu. Endaweni yokuthabatha ikhefu uManana, kutsho uKupelo, wayetyikitya incwadi emgunyazisa njengophangeleyo okanye acele oonogada ukuba bamtyikityele.

Kusenjalo, ijelo leendaba iNews 24 libike ngelithi kukho mntu othile oxele lo kaKupelo ukuba singumgunyathi isiqinisekiso sakhe sebanga leshumi, nto leyo ayichaze njengegumgedle uKupelo.

UManana, ngethuba etsalelwa umnxeba liphephandaba I’solezwe, uthe: “Ndimile kwebendisele ndikuthethile ngelithi andizukuphawula malunga nalo mba. UMkhuseli woLuntu makaphande.”