Itshise amatyotyombe indoda ngenxa yesikhwele!

Abahlali bezama ukukhangela izinto ezisindileyo kumlilo otshize imizi yabo eGugulethu Umfanekiso: Buziwe Nocuze

Bashiyeke bebambe ogezantsi abahlali baseGugulethu eNtshona Koloni kulandela ukutshiswa kwamatyotyombe abo yindoda esolwa ngesikhwele.

UMandla Cekiso noneminyaka engamashumi amabini anesihlanu ubudala, uxelele I’solezwe ukuba bothuswe zizikhalo zabantu ebebekhala besoyika ukubhubha ngumlilo.

“Asiyazi le nto siyenzelwe yile ndoda, isuke izokutshisa izindlu zabantu kuba ikhweletela umntu owayengumfazi wayo,” utsho uCekiso.

Uqhube wathi bazamile ukuwucima umlilo kodwa ubunamandla kakhulu nto leyo eyenze kwanzima ukuwucima.

“Le ndoda iboniwe ithenga ipetroli kude kufutshane nale garaji uyibona apha, ngokuqinisekileyo ke ukuba yiyo le iyisebenzise ukutshisa amatyotyombe ethu.”

Omnye wabahlali abatshelwe lityotyombe ongathandanga kuzichaza igama lakhe, uthe ngokuva kwabo le ndoda yohlukana kudala nalo mfazi ibizomkhweletela kwaye apho bayibone khona iza kubhatala.

“Sineengxaki zemizi yethu nathi esizilungisa ngeendlela zethu ngaphandle kokufaka abanye abantu kuzo, jonga ngoku silahlekelwe ngenxa yobubhanxa bendoda eyohlulwe kukulungisa umzi wayo,” utshilo umhlali.

Ngethuba I’solezwe lifika kule ndawo, aba bahlali bebengekaqali ukwakha amatyotyombe abo ngelithi balindele izinto zokwakha kwisebe elijongene nezo zinto. I’solezwe lizamile ukufumana usisi owayesakuba yinkosikazi ebizokhweletelwa yile ndoda itshisileyo, kodwa khange afumaneke nanjengoko kungekho mntu uyaziyo ukuba ifihle intloko phi na.

“Wonke umntu otshelweyo apha uzizamele indawo yokufihla intloko nokutya kuba khange sibenalo ithamsanqa lokufumana uncedo de kube ngoku,” batsho abahlali.

ULitha Goso oneminyaka engamashumi amathathu uthe bengabahlali bafuna ukudibana nale ndoda babone ukuba bayenza njani na.

“Sonke siyayazi ukuba akazubanjwa ngenxa yobungqina esiza kuxelelwa ukuba abukho, icebo kukuba siyilungise thina kuba ngethuba egalela ipetroli ebesazi ukuba kuzokuchaphazeleka wonke umntu onetyotyombe.”