Ityholwa ngobuhlanga iBeyond Zero

Ityholwa ngokubandlulula abasebenzi ngobuhlanga ngeendlela ezahlukeneyo inkampani yakwa Beyond Zero eMonti.

Abasebenzi batyhola abaqeshi babo ngokubaxhaphaza ngeendlela ezisekelezelwe kubuhlanga eziquka ukugrogriswa, ukuthukwa kwanokunikwa imiyalelo engekho mthethweni.

Ngenxa yokoyika, abasebenzi abavumanga ukudiza amagama abo ngethuba beqhuba udliwano ndlebe nephephandaba I’solezwe lesiXhosa malunga nezi zityholo. Bathi kudala besenza amacebo okuzama ukulwa ingxaki yobandlululo olugquba ngaphakathi kula nkampani yakwaBeyond Zero.

“Siyathukwa soyikiswe ngeentetho ezisekelezelwe kubuhlanga sinikwe imiyalelo engekho mthethweni sinyanzelwa, amalungelo athile afunyanwa ngabantu abathile,”batsho abasebenzi.

Batyhola ngelithi, ukuthukwa nokundyukulwa okusekelezelwe kubuhlanga sisidlo semihla ngemihla kule nkampani. Abasebenzi bathi kumalinge okulwa le ngxaki bagqithise umqulu wabo wezikhalazo kwibhodi elawulayo kwanabaphathi benkampani.

Le nkampani yakwaBeyond Zero yenza umsebenzi omhle wokuncedisa amalinge okulwa isifo sikagawulayo kunye nesifo sephepha kumaziko empilo ahlukileyo kweli leMpuma Koloni, Limpopo naKwaZulu Natal.

Ongumlawuli obambeleyo kule nkampani uGqirha uSybert Liebenburg akakhange alibazise ukuphendula kwezi zityholo zijoliswe kwinkampani yakwa- Beyond Zero.

“Zona zikhe zafika kuthi izityholo zobandlululo, inkampani yaphanda kodwa akuzange kufumaneke bungqina bezo ziganeko zobandlululo, kodwa ke ikho imicimbi engekagqitywa emalunga noku,”ucacise watsho uLiebenburg.

Le nkampani ithi ayizinyamezeli iziganeko zobandlululo phakathi kwabasebenzi bayo. Abasebenzi batyhola ukuba kukho izikhalazo izilishumi elinesibhozo ezingekasonjululwa.

“Asazani nazo ezi ziganeko kuthethwa ngazo zilishumi elinesibhozo, asizange sifumane nto injalo ngaphambili,”uthethe watsho uLiebenburg.

Emva kweenzame zabasebenzi kwangenelela abakwaCCMA ngeenjongo zokusombulula iingxaki zobuhlanga, ukuxhatshazwa, ukoyikiswa kwanokuthotywa kwesidima sabantu.

“Akukho nasinye isigqibo esakhe senziwa emva kokuba abakwaCCMA beyalele ukuba makwenziwe utshintsho kwindlela ekuphethwe ngayo abasebenzi,”batsho abasebenzi. Umbutho weNehawu uyangqina ukuba uyazazi iingxaki zala nkampani.

Ongumququzeleli weNehawu eMonti uCecilia Mashologu uthi, le nkampani ityeshele izivumelwano ababezityikitye ngoDisemba wonyaka ophelileyo.

“KuDisemba wonyaka ophelileyo satyikitya isivumelwano neBeyond Zero sokuba zizakuphela iziganeko zobandlululo nezinye ezibangela ukungonwabi kwabasebenzi, kodwa akukho nguqu, ngoko ke siyabaxhasa abasebenzi,” uthethe watsho uMashologu.