Ityotyombe elinemigangatho emihlanu

Ityotyombe likaNgqoshela elinemigangatho emihlanuUMFANEKISO: MICHAEL NKALANE

NANGONA iRasta laseMbekweni ligqibe iminyaka engama23 lisakha indlu yamaplanga enemigangatho emihlanu ukwenyuka, lisenomnqweno wokwandisa eminye imigangatho emibini ukuze lixole.

Le ndlu kaRas Juda Ngqoshela, 52, yakhiwe kwisitalato iPhinzi eMbekweni ePaarl.

UNgqoshela nowayelipolisa, waqala ukwakha le ndlu nebonakala usangena eMbekweni ngo1996 kwaye akakagqibi.

Unqwenela ukwandisa imigangatho emibini ukuze ibenomtsalane kubakhenkethi. Le ndlu yakhiwe ngamaplanga, inamagumbi amahlanu kodwa ayinayo indlu yangasese.

UNgqoshela nokholelwa kakhulu kwinkolo yobuRasta, uthi wayakha le ndlu ngeenjongo zokufundisa abantu basekuhlaleni ngentsingiselo eyiyo yobuRasta. Igama lale ndlu uyibiza ngokuba yi “12 Tribe” -gama elivela kwiTwelve Tribes of Israel.

Inkolo yobuRasta yasekwa eJamaica ngo1968.

UNgqoshela uthi: “Apha kulapho icawe yamaRasta wasePaarl ebizwa ngokuba yiNyabinghi ihlangana khona. SingamaRasta ayi12 ahlala apha. Sifundisana ngenkolo yethu. Kulapho sikhonza khona uHaile Selassie.”

Ukholelwa ukuba abakhenkethi baza kuhlawula iimali ezinkulu ukuze babone indlu yakhe xa sele igqityiwe.

Uthi uyakha yedwa le ndlu. “Akukho mntu wandifundisayo ukwakha ngamaplanga.”

Umgangatho ngamnye unomsebenzi wawo. Indawo yokuhlala isezantsi, eyokuphekela ikumgangatho wesibini, amagumbi wokulala akumgangatho wesithathu nowesine, ze icawe ingenele kowesihlanu.

Ebuzwa ukuba ayinakuwa na, uthe: “Andoyiki xa kufika iinkqwithela ngoba ndaqinisa ezantsi.”

UNgqoshela othengisa iziqhamo nemifuno ukuze aphile, uthi indlu yakhe sele iqalile ukutsala umdla wabantu nanjengoko besiza bazokufunda ngenkolo yobuRasta.

“Abantu bayayazi ukuba asijiji iinwele sitshaye nentsangu kuphela. Bayayazi ukuba singabantu boxolo.”

Unethemba lokuba le ndlu iza kudala amathuba wengqesho nanjengoko amaRasta “ecalucalulwa”.

“Abaqeshi abafuni ukuqesha amaRasta. Basibandakanya nentsangu ze bangazifuni iinwele zethu ezijijiweyo, bafune sichebe. Lo nto ayihambisani nenkolo yethu,” utsho.