Ivaliwe indawo eyenza amaqebengwana ngenxa yobumdaka!

Amalungu eGqeberha Boader Policing avale indawo ekwenzelwa kuyo iibhiskithi, amaqebengwana ukutsho, emva kokungacoceki kwendawo le ezenzelwa kuyo.

La malungu eGqeberha Policing ebesenza ugqogqo njengesiqhelo nabaye bangena kule nkampani ivelisa amaqebengwana nabafike aboneliseka yimeko yococeko olungekhoyo ngaphakathi.

Iingxelo ephuma kuColonel Priscilla Naidu ithi akukhange kufunywanwe iizinto ezingekho semthethweni xa bekugqogqwa kwaye nomnikazi wendawo ebesebenzisana namalungu.

UNaidu uthi amapolisa aye axhalabiswa yimeko yobumdaka nabaye babiza abezeMpilo. AbazeMpilo kwicandelo lococeko nokhuseleko emva kokujonga kwabo baye bayivala le nkampani phantsi komthetho ka-54/1976 kwanomiselo ka-638 ka-2018.

AbezeMpilo baqhuba uphando kwaye isavaliwe nale ndawo.

UMkomishinala wesiThili saseNelson Mandela uMajor General Vuyisile Ncata uwuncomile umsebenzi owenziwe yiGqeberha Border Policing malunga nokhuseleko lwabathengi.

Umatshini wokwenza amaqebengwana osuka kwenye yeendawo ezivaliweyo ngamagosa eSebe lezeMpilo ngenxa yokungacoceki.
Umatshini wokwenza amaqebengwana osuka kwenye yeendawo ezivaliweyo ngamagosa eSebe lezeMpilo ngenxa yokungacoceki.