Ivaliwe iYunivesithi yaseWSU eMthatha

IYunivesithi iWalter Sisulu eseMthatha. Umfanekiso: Mabini Mpuhlu

Emva kweentsuku ezintathu
zoqhankqalazo lwabafundi, ingqonyela yeYunivesithi iWalter Sisulu enguRob
Midgley,
 igqibe kwelokuba mayivalwe
okwethutyana ikhampasi yale yunivesithi eseMthatha.

Ngenjikalanga yangoLwesithathu
umhla weshumi, bekubonakala kuthe cwaka kwikhampasi yaseMthatha,  kubonakala qelele inkampani yoonogada
namapolisa egcine ucwangco.  Ngelithuba
abafundi bebedibanisa iintloko nganeno kwesango elikhulu leli ziko lezemfundo
beceba inkqubela phambili. Ngaxesha linye,  abafundi baseZamukulungisa bebephuma ngesango
elingasemva bebuyela khona bemanyene ngamagwijo.

Ngethuba intatheli
yethu ithetha nomnye owayesakuba yinkokheli yabafundi kule khampasi uVuyo
Zenzile, kuvakele intsholo yabafundi berhuqela 
ipali yombane namahlamvu kuhola wendlela uN2.

Kudliwano-ndlebe
nephephandaba I’solezwe,  okaZenzile
uphefumle wathi,  esona sizathu sokuphuma
kwabo eZamukulungisa bazokudibana neNelson Mandela Drive kukufuna iimpendulo malunga
nexwebhu lezikhalazo (memorandum)  abathe
bayidlulisela kubaphathi kwiveki ephelileyo. Uthe abathathelwa ngqalelo kodwa
abaphathi baqhubekeka ngokubabhalela iincwadi zothando (love letters) endaweni
yokuphendula kwizikhalo zabo.

Phakathi kwenkitha
yezikhalazo abanazo, uveze umba wokungabi namagumbi  okufundela asemgangathweni ingakumbi abafundi
abenza izifundo zokuhlohla ababethenjiswe ngamagumbi
asalungiswayo kwesokuqala isiqingatha sonyaka.  Ukhalele inkqubela – phambili ehamba ngonyawo
lonwabo kumagumbi okulala watsho esithi, “Oko amanzi ayebanda kulo nyaka
uphelileyo asabanda nanamhlanje, kodwa isikolo sithi sisebenzela abafundi”.

 Evutha ngumsindo uthe, “Abaphathi ngabantu
abangenaso nesazela esi, umzekelo ngoku bathi bayasikhupha kodwa khange
bazinike nethuba lokusondela bazova izikhalo, bame ngelithi inqununu
isekwiphulo lokuzimasa amatheko othweso zidanga ayifumaneki”.  Oku ukuthetha emva kokuba befumene imbalelwano
esuka ngqo kumnu uRob Midgley ibayalela ukuba baphume baphele ngokukhawuleza
kumagumbi okuhlala.

“Ubundlobongela kule
khampasi bonyuke kakhulu kangangokuba bubeke ubomi babantu emngciphekweni.  Singabaphathi bale yunivesithi sinenkolo
yokuba abafundi bale khampasi yaseMthatha abafuni siqhubeke nomsebenzi wethu
wokufundisa.  Imeko ayikwazi ukuyekwa
iqhubeka kanje”  oku kutshiwo
ngokaMidgley emva kokuba ethe amalungu eSRC ale kwaphela ukudibana nabaphathi
ukuxoxa le miba yabo.

Le ntetho
iyaphikisana noko kuthethwe ngokaZenzile nelinye ilungu leSRC eNelson Mandela Drive uAthi
Phiwani, ophefumle wathi,  “Sihleli
etafileni amatyeli abalekayo nabaphathi kodwa akhonto ivelayo nexesha lokufunda
liyasishiya”.

UPhiwani ukuphike
wama ngomlenz’ omnye ukuba kukho umonakalo abawenzileyo watsho esithi, “akukho
sakhiwo sitshileyo kungekho nanto siyimoshileyo, into esiyenzileyo kukukhupha nje
inkampani yoonogada le ikhaba  amacango
ezindlwini zabantwana ibathathela nobathathela”.

Inkampani le yakwa
Fidelity ithe yazithethelela ngelithi, ngamarhe nje angenasihlahla la athi
ibonakalise ubundlobongela kubafundi. Badize nokuba omnye wabasebenzi babo uthe
wangxwelerheka kukubethwa lilitye elisuka kubafundi entloko ze waleqiswa
kwisibhedlele esikufuphi. UPhiwani uveze inkitha yezinye izikhalazo eziquka
indawo yokuhlala entsha (Decant) exabisa ngaphezulu kwemali evunywa nguNSFAS
kumfundi ngamnye ngonyaka xa kuqukwe nezifundo.

  “Le ndawo yokuhlala ibikhe yonyuka kunyaka
ophelileyo phantsi kolawulo luka nkosikazi Bridget Musona njengengqonyela
kwicandelo lezimali kodwa wayehlisa yalingana nezinye. Nakulo unyaka siyaphinda
sizibona sikule ngxuba kaxaka” utshilo uAthi Phiwani.

Uphinde waveza
ingxaki yoogxa babo abathe bathathwa sisikolo ze xa kufuneka babhalise kwathiwa
akusekho ndawo. Iqaqobana labo beseli zibhatalele imali yokubhalisa ekuvakale
ukuba ayinakuba sabuya nangona bengenandawo.

Omnye umba
obungundaba – mlonyeni kubonakala ukuba ukhwankqise abaninzi kukungafiki
kweePIN zamakhadi kaNSFAS okuthenga ukutya nto leyo ibenza bangakwazi nokufunda
ngenxa yendlala.

Isithethi samapolisa kwiphondo leMpuma Koloni,
 uCpt Dineo Koena uphefumle wathi,  “kwelethu icala asifumenanga ngxelo
ngakubanjwa, ukulimala kwabafundi nempatho gadalala yamapolisa kubafundi. Kweli
tyeli khange kubekho kwangquzulwano phakathi kwamapolisa nabafundi, siye
saqinisekisa ukuba sikhusela izakhiwo nobuxhaka-xhaka besikolo nto leyo
ingumsebenzi wethu njengezithunywa zikarhulumente. Kuthe kusihlwa imeko yabe
ibonakala izolile kodwa engekayeki amadangatya omlilo obutshisa ingca emabaleni
kweli ziko lezemfundo ephakamileyo.