Iveki yamaThala eeNcwadi eMdantsane

Abantwana baseZukisa Primary School ibingabo abonwabise abatyeleli ngomculo nemibongo ngolu suku. Kulo mfanekiso bame nabasebenzi bakumathala eencwadi aseMonti.

Iveki ephelileyo ibiyiveki yamaThala eeNcwadi kweli loMzantsi Afrika jikelele.

Apha ephondweni laseMpuma Koloni, iMdantsane Library ese N.U.6 Mall ibibambe umnyhadala weLibrary Week obukhuthaza abantu bakuthi ngokufunda nokusebenzisa iThala leencwadi.

Nantsi imibuzo emihlanu ephendulwe nguNikiwe Bani ongumanejala weli thala.

I’solezwe: Ingaba nenze ntoni ukukhuthaza abantu ukuba basebenzise ithala lenu leencwadi namhlanje?

Nikiwe: Namhlanje eMdantsane Mall sifike sabonisa ngeencwadi zethu ezifundisa abantu ngeentlobo ntlobo zemisebenzi (different careers). Abafoti, Oosonjineli, Ezolimo kwakunye nezeenwele neminye.

I’solezwe: Libaluleke ngantoni ithala leencwadi?

Nikiwe: Ithala leencwadi libaluleke ngeencwadi ezinika ulwazi kuluntu. Iincwadi ke ziyafundisa, ziyonwabisa kananjalo sinazo iimagazini, CD, DVD, Journals nezo zilungiselelwe abantwana, amabali esiXhosa nesiNgesi nolwazi jikelele, sinceda nangeenombolo zemfono-mfono, pamphlets ezisuka kwezinye iindawo zokuxelengela nezo zisuka kwisebe lemicimbi yamanzi ukufundisa abantu ngokulondolozwa kwamanzi njalo njalo.

I’solezwe: Yintoni onokuthi abantu abaninzi abayazi ngamathala eencwadi?

Nikiwe: Abantu abaninzi abazazi kwa izakhiwo zamathala noncedo olufumaneka ngaphakathi, yiyo loo nto namhlanje uRegional Librarian wethu ebechaza ngomboko konke okufumaneka ethaleni.

I’solezwe: Ungathi kutheni amanye amathala eencwadi engasetyenziswa kakhulu ngabantu bakuthi?

Nikiwe: Amanye amathala awasetyenziswa kakhulu ngenxa yendawo akuyo, akude ebantwini, akude ezikolweni kwaye ke ulwaphulo-mthetho luninzi.

I’solezwe: Ungabakhuthaza uthini?

Nikiwe: Abantu mabawasebenzise amathala eencwadi kuba aluncedo, kufumaneka khona ulwazi oluphangaleleyo, lunceda nabantwana kumsebenzi wabo wesikolo, akhulisa aphuhlise nendlela yokufunda iincwadi, avula nengqondo kanti amathala ayindawo ezolileyo yokufundela