Iveki yeencwadi

Ingaba na le nto ikukufunda iincwadi ikhona kwinkcubeko yethu thina bantu bantsundu? Kutheni uninzi lwababhali abantsundu bekhala ngokuba iincwadi zabo ziqokelela uthuli kumathala eencwadi neevenkile zeencwadi jikelele. Kunzima kwaukuba incwadi yomntu ithengise ngapha kwewaka leekopi kweli laseMzantsi Afrika. Kutheni?

Impendulo idla ngokuthi thina bantsundu sisuka kwinkcubeko yamabali okanye yokuthungelana ngolwazi ngomlomo. Le yokufunda nokubhala isentsha kuthi.

Imeko ibe maxongo mpela ke xa leyo ncwadi ithe yabhalwa ngesiXhosa. Abo babhala iincwadi zesiXhosa siqinisekile ababhaleli ukwenza ingeniso ngoba ezo ncwadi azithengwa kangangoko.

Ziphi iincwadi ezintsha ezibhalwe ngothando zesiXhosa? Iincwadi zokupheka zesiXhosa? Iincwadi zokhenketho ezibhalwe ngesiXhosa? Iincwadi zempilo entle zesiXhosa njalo njalo. Ziphi na ezi ncwadi zilolu hlobo okanye zixinge pha kwichibi lokubhala imibongo kuphela kwakunye namabali amafutshane?

Kuyafuneka kaloku sigqithele sibhale amabali okwenyani nangqalana neemeko esithi sidibane nazo kule mihla. Ziphi kwa-iincwadi ezibhalwe ngeemoto zesiXhosa?

Okanye nje iincwadi eziphengulula ezoqoqosho nezenkuthazo, ezibhalwe ngesiXhosa. Lilonke sithi inde le ndlela. NgoMvulo, umhla wesibini kweyoMsintsi samkela iveki yeencwadi kazwelonke.

Le veki yokukhuthaza ukufundwa kweencwadi liphulo lesigqeba lophuhliso lweencwadi eMzantsi Afrika (SABDC) kwaye apha ephondweni baza kubamba umsitho pha eXhora, eBulungula College ngoMvulo. Siza kukhe sibuze imibuzo enzulu kubaququzeleli nabo bathatha inxaxheba ngekamva leencwadi zesiNtu.

Zingasebenza zona iincwadi ezifundwa ngomnye umntu, kufakwe izwi lakhe liyifunda kwiiCD neeUSB, abantu bathenge ezo CD neeUSB bayimamele incwadi endaweni yokuyifunda? Ukuba nyani sithi ukufunda ayonkcubeko yethu?

Zizinto ekufuneka sizicinge ezi kwaye siqale nokuzilungiselela.