Iwonga lesidanga sobuGqirha kuMadosini

Igqala lomculo wesintu uMadosini kunye noMphathiswa wezeMidlalo, ubuGcisa neNkcubeko, uNathi Mthethwa kwiVan Toeka AF Living Legends Recognition Series. Umfanekiso: Zimkita Maqokolo
UGqirha Latozi ‘Madosini’ Mpahleni. Umfanekiso: Zimkita Maqokolo

Kwinkqubo yesithathu yomsitho weVan Toeka AF Living Legends Recognition Series ebibanjelwe eMkhankatho, eLibode, neququzelelwa liSebe lezeMidlalo, ubuGcisa neNkcubeko, uMphathiswa weMidlalo, ubuGcisa neNkcubeko uNathi Mthethwa uwonge igqala lomculo wesintu uGqirha Latozi ‘Madosini’ Mpahleni.

Umxholo wale nyanga yamagugu kulo nyaka kukubhiyozela ilifa likaSolomon Linda kunye nomculo wesintu waseMzantsi Afrika. Le nkqubo ijolise ekunikeni imbeko kunye nokuqaphela amagqala aphilayo aseMzantsi Afrika kuwo onke amaqonga oyilo nenkcubeko, kwanabenze igalelo elibonakalayo kwicandelo lobugcisa nenkcubeko. Ezi ikwaziinzame zokudluliselwa kolwazi kwizizukulwana.

Esenza intetho yakhe yokwamkela iindwendwe, uNkosi Zwelicacile Ndamase uthe uMadosini ukhuthaza kakhulu isizwe. Uligqala lokwenyani eliphilayo, ungumzekelo kwinani lolutsha ingakumbi kwindawo abahlala kuzo.

INkosi ikwanaso nesicelo kuMphathiswa ukuba aphuhlise indawo yabo. “Phaya kula mhlaba waseMkhankatho kukho isicelo esenziwe ngabantwana baphaya ukuba wakhe ilali yenkcubeko yamaMpondo ezakwakhiwa ngegama likaMadosini, apho kuza kufundiswa abantwana besasuka ezantsi inkcubeko yabo. Abantwana abangamakhwenkwe namantombazana bathi xa befika kwikhabathiso lobudala bafike bexhonkxiwe.”

UNdamase uqhubekile wathi iOR Tambo ngenye yeendawo ezithwaxwa kukukhulelwa kwabantwana, abayeka ezikolweni ngoba ayikho indawo abaqokelelwa kuyo bafundiswe.

UMphathiswa uMthethwa wenze intetho ephambili apho athethe intetho ezukileyo, yokuba ikamva lesizwe lisezandleni zikaMadosini. “Umama uMadosini kuthi njengorhulumente usixelela ukuba sinomsebenzi wokuphuhlisa isizwe sethu. Asizukusiphuhlisa ngezindlu kuphela okanye ngeendlela siza siphuhlisa ngekamva.”

UMthethwa uqhubeke wathi, “Sizokuthi kuwe siyakuthanda, siwubonile umsebenzi owenzileyo, siyabona nangoku usaqhubeka wenzela isizwe izinto ezinkulu. Awufundisi nje abantwana bakho, ufundisa izizukulwana.”

UMphathiswa uchaze uMadosini njengokwizinga elinye noPrincess Magogo, naye owayedlala izixhobo zesintu. Uthe ukuba asiyilandeli indlela kaMadosini sizokuba sisizwe esizaziyo.

“Umama uMadosini akafanelanga aphele noba kunini emhlabeni. Noba yena engasekho kufanele aphile abonakale,” utshilo uMthethwa.

Lo msitho ukwanike uMadosini ithuba lokuba anxityiswe ngokusesikweni isidanga sobuGqirha eMculweni ekwakufanele usinxibe ngonyaka ka2020 kodwa oku kwamiswa ngenxa yeCovid-19.

INgqonyela kwiYunivesithi yaseRhodes, uJustice Lex Mpati, wanika uMadosini isidanga sokubanguGqirha oHloniphekileyo woMculo ngokusesikweni, ebulela igalelo lakhe elizinzileyo nelibalaseleyo kwinkcubeko yamaXhosa ekulondolozeni nasekukhuliseni isiXhosa.

Usekela-Ngqonyela weYunivesithi yaseRhodes, uNjingalwazi Sizwe Mabizela unikezele ngokusesikweni isidanga sewonga lobugqirha kuMadosini. UNjingalwazi Mabizela uthe iYunivesithi yaseRhodes inikezela ngezidanga zokunika imbeko ngeenjongo zokuwonga abantu abagqwesileyo kwimisebenzi yabo nethe yadlala indima enkulu ukuphuhlisa uluntu kwilizwe jikelele.

UMadosini uthe: “Ndiwuthanda gqithi lo mculo. Ndifuna xa ndilandula eli ndishiye ebantwaneni isixhobo esingagugiyo esomeleleyo esenziwa nguwo. Ndifuna ukuzishiya kulutsha ezi zixhobo zakwantu ziluhadi, umrhubhe nesitolotolo.”

Uvakalise umbulelo wakhe enxibe igawuni yesidanga kunye nomnqwazi. “Ndime kule ndawo andinamazwi amaninzi, ndimela ukubulelela iqaba elinguMadosini. Namhlanje uwongiwe kugcwele ilali yakhe,” utsho evuya uMadosini.

Lo msitho ubunemiboniso eyonwabisayo equka amaqela emveli kunye nabantwana besikolo. Iimvumi ezidumileyo zaseMzantsi Afrika, uTu Nokwe kunye noMadala Kunene bebelapho.