Ixabiso lenkunzi yeNyathi lisezimpondweni

INKUNZI yenyathi eneminyaka elishumi yakumyezo iBaviaanskloof ithengise ngemali engange-R99 000, ngolo hlobo yabe isesona silwanyana sinexabiso elivisayo kwifandesi yezilwanyana zasendle ebibanjelwe eMpekweni Beach Resort ngaseNgqushwa.

Le nkunzi, ithengwe ngenxa yokugudiseka komzimba wayo nangenxa yeempondo zayo ezikubude beesentimitha ezingamashumi alithoba anesithoba (99cm).

Zibalelwa kumakhulu amabini anamashumi amabini izilwanyana zasendle ezithe zathengiswa kule fandesi ebiququzelelwe yiArhente yeMiyezo nezoKhenketho eMpuma Koloni (Eastern Cape Parks and Tourism Agency [ECPTA]). Ezi zilwanyana beziquka iinyathi, iizebra (iPlains kwaneCape Mountain), iikudu, eland nehartebeest.

Ezi zilwanyana zithengiswe kwifandesi, ziphuma kwimiyezo emihlanu yeli phondo, nephethwe yiECPTA. Le miyezo yiBaviaanskloof, Oviston, Mpofu, Great Fish River neTsolwana.

Imali engaphaya kwezigidi ezithathu zeerandi ithe yenziwa ngalo msitho wefandesi, kwaye inxalenye yayo (R324 500) iya kwinkxasomali kwabo bafunda eSouth African Wildlife College ukuze kuqeqeshwe abazingeli. Enye yale mali iya kuluntu olwakhele kufutshane nemiyezo ephethwe yiECPTA.

Ingqonyela yeECPTA uVuyani Dayimani, uthi intengiso yezilwanyana ngokohlobo lwefandesi ibangela ukuba imiyezo yabo ilawule ezi zilwanyana ngendlela eyiyo.

UBulelani Pono, waseNtabethemba ngakuKomani, nongunobhala wephondo kwiPeople and Parks, uthi imali abayinikwe kule fandesi iza kubanceda ukuba baqhubeke nephulo lokukhuthaza ukukokoswa kwendalo kuquka nokukhuthaza abafundi ukuba bathabathe izifundo zolondolozo lwendalo.

Kule fandesi bekuthabatha inxaxheba abantu abamhlophe, into ekudala ixhalabisa urhulumente waseMpuma Koloni.

Ukuhlangabezana nale meko, iECPTA yaphumeza inkqubo yokukhuthaza abantu abamnyama ukuba bathabathe inxaxheba.

Le nkqubo, ebizwa njengeGame Industry Transformation Programme, inika igunya iECPTA ukuba incedise ngezixhobo futhi ifake izilwanyana kwabo bafuna ukuqala olu hlobo loshishino.

Ekuqaleni kwalo nyaka, uMphathiswa weMicimbi yezeNdalo kuzwelonke uEdna Molewa, uthe ziqikelelwa kwizigidi ezingamashumi amabini izilwanyana zasendle ezikwimiyezo yabucala, kwaye zikwizigidi ezine kuphela ezo zikwimiyezo karhulumente.

Ushishino kufuyo lwezilwanyana zasendle lwenzeka ngentengiso yezilwanyana, ukuzingela ngokusemthethweni kwanabantu abaza kwimiyezo bezokubuka izilwanyana.