Ixesha lolwaluko lwehlobo luvulwe ngokusesikweni

Kwinkcubeko yamaXhosa eli lixesha elibalulekileyo apho amakhwenkwe esiba ngamadoda. Nangona kunjalo, ixesha lolwaluko eMpuma Koloni lisoloko linengxwabangxwaba neentlekele. Ixesha lolwaluko lasehlotyeni laqala ngokusesikweni ngomhla wesine kweyeNkanga, ngokweKomiti yoLungelelaniso lwePhondo (PICC).

USihlalo wePICC kunye noSihlalo weNdlu yeeNkokheli zeMveli neKhoi San yaseMpuma Koloni, iNkosi Mpumalanga Gwadiso, uthe lo mhla ngowolutsha olungekho sikolweni kuphela.

UNkosi Gwadiso ubongoze abazali nabagcini babantwana ukuba bangawakhuthazi amakhwenkwe abo asesikolweni ekuthatheni inxaxheba kulo mkhwa de agqibe iimviwo zawo. “Imfundo kuqala kwaye ulwaluko kamva kungoko silindele ukuba abazali nabagcini babantwana balandele imiyalelo evela kurhulumente kulo mba,” utshilo.

Ukuqinisekisa ukuba amakhwenkwe ahamba ngendlela ekhuselekileyo ebudodeni, iSebe lezeMpilo sele livule amaziko alo ovavanyo kunye nokuhlola ukuze kuhlolwe impilo kunye neempawu zeKhorona.

Ulwaluko luye lwamiswa ixesha elide ngenxa yokuqhambuka kweKhorona. Belukhe lwanqunyanyiswa yiKomishoni yamaLungelo eNkcubeko, ezeNkolo, neeLwimi (CRL) ngenxa yokubhubha kwabakhwetha kwezinye iingingqi zeMpuma Koloni ngo2019.

“Sicwangcise ukuba akukho kufa kunye nokwenzakala njengoko besihlala sisenza. Ndibongoza zonke iinkokeli zemveli ukuba zibonakale kwizikolo zolwaluko kwaye zigxininise igunya lazo apho kukho ubugwenxa,” utshilo uNkosi Gwadiso.

UMphathiswa weSebe leNtsebenziswano kuRhulumento neMicimbi yeMveli (COGTA) uZolile Williams, unqwenelele amakhwenkwe impumelelo ekutshintsheni ebukhwenkweni besiya ebudodeni, nto leyo eza noxanduva olukhulu.

“Sicela bonke abachaphazelekayo ingakumbi abazali neenkosi ukuba basebenzisane nathi ukunqanda ukubhubha nokwenzakala kwabantwana bethu. Abazali nabagcini babantwana mabaxhase abantwana babo ngokutyelela izikolo zolwaluko rhoqo ukuze kungabikho nto igwenxa,” utshilo uWilliams.