Ixhwele kuthiwa lidlwengule intombi yomninawa walo eDutywa

Ivele enkundleni kamantyi eDutywa indoda elixhwele ngezityholo zokudlwengula intombi yomninawa wayo emva kokubanjwa ngamapolisa ngoMvulo wale veki. Le ndoda enamashumi amahlanu anesithandathu ijongene nezityholo zokudlwengula ixhoba elisisizalwane kuyo elinamashumi amabini anesibhozo ubudala.

Isithethi samapolisa aseGcuwa kwakunye neendawo eziyingqongileyo uKapteni Jackson Manatha uthi, ixhoba laqalwa ukudlwengulwa yile ndoda ingumkhuluwa kayise ukusukela mgonyaka ka-2013 ngenyanga yeSilimela de kwazokuba yinyanga yeDwarha esiphuma kuyo kulo nyaka.

“Utamkhulu lo ubemane esebenzisa amaqhinga akhe ukuloba ixhoba eli, ngokuthi kulo uzakulilungiselela ekuba libuyelane nendoda yalo nanjengoko ixhoba selohlukana nomyeni walo.” Kuvakala ukuba ngokuqala kwalo lo mkhwa umrhanelwa wabiza ixhoba ukuba lingene kwigumbi lakhe, apho wafika walixelela ukuba unamayeza esiNtu awalungiselele lona ekufuneka ixhoba liwasebenzisile ukuze izinto zalo zilunge.

“Ixhoba laye ladlwengulwa ngalo mzuzu ngelithi liyamnyanga eli xhwele. Udlwengulo luqhube de kwaba yile nyanga iphelileyo ukusukela kunyaka ka-2013, linethemba lokuba liyanyangwa ixhoba, kwaye lizakubuyelana nomyeni walo.” utshilo uManatha.

Le ngxelo ikwathi kuyo yonke le nquleqhu umyeni wexhoba zange abuye. Umrhanelwa ubuyiselwe eziseleni, kwaye uzakuphinda acele enkundleni ngomhla wethoba kwakule nyanga.