Iyaphela imizi nguvutha

ISIHELEGU sikavutha ogqugqisa ilali yakuGunjana eMthatha sishiye unxunguphalo kangangokuba kukhala namadoda logama abantwana bephaphazela luloyiko.

Isixhenxe imizi esele ichaphazeleke nguvutha obetha ebuyelela kule lali. Esi sihelegu somlilo siqale ngomhla wamashumi amabini anesixhenxe kweyeThupha kumzi wakwaDafeti kuGunjana.

Ngenxa yokuxakwa ngulo vutha, abantu bale ndawo babiza amagqirha ade amabini. La magqirha khange awunqande uvutha, kuba uye wanwena endaweni yoko. Emva kwamagqirha, kuye kwafika abantu beenkonzo zosindiso, nabo khange bakwazi ukuza nesisombululo kuba la mhla womthandazo uvutha uvele wayokuqhambuka komnye umzi kwakule lali.

Kumzi wakwaDafeti, apho lo vutha uqale khona, kwaqalwa ngokubonwa komlilo ebhedini ubonwa ngumntwana walo mzi. Indoda yalo mzi uNyanayipheli Dafeti uthe: “Ndandingekho ngethuba uqala lo mlilo. Ndatsalelwa umnxeba kusithiwa kuyatsha. Ndafika kungamadangatya indlu isitsha yonke.”

Lusajonge oku usapho lakwaDafeti, ngosuku lwesibini kwatsha enye indlu. “Saqonda ukuba masizikhuphe phandle iimpahla kuba sisoyikisela ukuba zizakutsha. Sisajonge leyo, siye sabona kusitsha indlu yesithathu neyesine. Indishiye ndibambe ongezantsi le nto. Andiyazi nokuba mandithini,” utshilo uDafeti.

Lo kaDafeti uthi woyikisela isiqu sakhe, inkosikazi nabantwana bakhe. “Asilali buhlayo kusa sihleli, kuba nale ndlu inye ishiyekileyo asiyazi nokuba ayizukutsha na. Imbi imeko esikuyo,” utsho uDafeti.

Kumzi wakwaMattross, kuqale ngokutsha koronta kwaze kwatsha iflethi ngosuku lwesithathu. “Siye sakhupha iimpahla phandle. Sothuke asayikholelwa xa sibona kusitsha ezompahla ziphandle. Silala phandle ngoku kuba izindlu zam ezimbini zitshe ngulo vutha,” kutsho uNtombi Mattross.

UNomutile Poli, yena ebesazimase umthandazo wokuzama ukuphelisa lo vutha ngethuba efumana umnxeba kusithiwa uyaphela umzi wakhe nguvutha.

“Khange ndibe sabuza, ndiye ndaleqa kwam. Xa ndifika ndibone amadangatya kusitsha uronta. Iimpahla zam zonke zitshile, kwana loonkukhu ibiqandusela itshile. Netanki lam lamanzi litshile,” utshilo uPoli.

Abahlali bale ndawo bathi iyabaxhalabisa le nto yalo vutha kuba iyaqala ukwenzeka kule lali. Bathi bacela imithandazo okanye nayo nayiphi na into enokuthi ibancede ibaheshele uvutha.

Ukuva le ntlungu, i-arhente yokhuselo lwentlalo yoluntu (SASSA) eMthatha ithe yatyelela le lali kule veki, yashiya iingubo, kwaze kwabhaliswa amagama amaxhoba ngenjongo zokuba anikwe ukutya nezinye izinto ezingaluncedo.

Uceba wale ndawo uNodumo Mbombo uthi naye iyamkhathaza le ntlungu yehlele abahlali. Uthi uzakuthi gqolo ukuqinisekisa ukuba amaxhoba afumana uncedo.