Iyaphokoka imiyalezo ngokubhubha kukaGugu Zulu

USUKU lukaMandela lube neziphumo ezikrakra emva kokuba umdyarhi weemoto owaziwayo kweli uGugu Zulu esutywe kukufa ngethuba enyuka inkcochoyi yentaba iKhilimanjaro.

UZulu ubhubhe izolo ezama ukufikelela encotsheni yentaba iKhilimanjaro, kwiphulo ebeliququzelelwa yiNelson Mandela Foundation, ebelisaziwa njenge- Trek4Mandela.

Ingxelo ekhutshwe yiNelson Mandela Foundation ibike ukuba okaZulu wohlulwe kukuphefumla phambi kokuba afikelele entshotsheni yale ntaba.

Ubephelekwe ngowakwakhe uLesego Zulu kweli nyathelo. Isithethi seNelson Mandela Foundation uNerran Naidoo udize ukuba abezohlangulo bebekhona ngethuba uZulu esohlulakala, kwaye amalinge okusindisa umphefumlo wakhe enziwe kodwa aphanza.

“Asikafumani nkcukaca zicace ngokwaneleyo, okwangoku sisave ukuba uZulu ekunye noLesego nobekhokele eli nyathelo uRichard Mabaso, bajike endleleni ethwelwe ngabezohlangulo,” ucacise ngelo okaNaidoo.

LeFoundation ikwathe inyathelo leTrek4Mandela belikhokelwe nguSibusiso Vilane owaziwayo kwelokunyuka iintaba.

INgqonyela yeNelson Mandela Foundation uSello Hatang uthe, “Silahlekelwe kakhulu kukubhubha kukaZulu. Ndim owamchongayo ukuba abeyinxalenye yeTrek4Mandela, kwaye ugqibela kwethu ukuthetha kwisikhululo seenqwelomoya wayebonakalisa umdla wokuzibandakanya namanye amaphulo anento yokwenza nosuku lukaMandela.”

Umyalezo kaZulu wokugqibela obuvele kwikhasi lonxibelelewano iFacebook ngomgqibelo ubumchaza njengomntu ongaphilanga kakuhle.

Lo myalezo ubusithi, “Silenzile usuku lwesibini. Unkosikazi wam uqhuba kakukhle kakhulu, sefunde nolwimi lwalapha. Ukunyuka intaba iya isiba ngumnqantsa, ndiphethwe ngumkhuhlane, kodwa ndizakuzithela chu. Indawo esizakuphumla kuyo igqunywe yinkungu.”

INelson Mandela foundation ithe abo bebenyuka le ntaba bekulindeleke ukuba bafike encotsheni namhlanje.

johnnie.isaac@inl.co.za