Iyaphokoka inkxaso kwiintatheli zeSABC

SELE kuqokelelwe imali engaphaya kwamakhulu amathathu asmawaka eeranti kwiphulo lokunceda iintatheli ezisibhozo zeSABC ezigxothwe kweli ziko kule veki.

Eli phulo liqalwe ngunongxowa weSANEF uAdriaan Basson ngelizama ukuncedana nezi ntatheli zizifumana sezingasenamivuzo emva kokuphikisana nemigaqonkqubo yopapasho kwaSABC evalela ukuboniswa kweendaba zodushe lasesidlangalaleni.

Noxa kunjalo kusekho amathandabuzo ngoVuyo Mvoko ongomnye wesi sibhozo, ekungekacaci nokuba ugxothiwe kusini na. Iyaphokoka nemiyalezo yenkxaso evela kwimibutho ngemibutho yasekuhlaleni, ngelixa abanye eli dabi belijoliswe ePalamente, nakwiinkundla zomthetho.

Amagqwetha emanyano yabasebenzi iSolidarity emele isithandathu sezi ntatheli azakuba senkundleni yezengqesho namhlanje ngeliqanda inyathelo lokugxothwa kwezi ntatheli. Ukanti ibhunga elijongene nophuhliso lomgaqosiseko iCASAC lithi ukugxothwa kweentatheli kwaSABC linyathelo nje lokugrogrisa ezinye iintatheli kwakweli ziko.

Usosiba weCASAC uLawson Naidoo uthe, “IPalamente iyohluleka kuxanduva layo ngokomgaqosiseko, kuba bekufanele ukuba yiyo eyenza ukuba izikhulu zakwaSABC ziphendule ngesi senzo.” Eli bhunga likwabhalele kusomlomo wePalamente ngelicela intlanganiso engxamisekileyo.

Umbutho wamakomanisi weli ukuchaze ukugxothwa kwezi ntatheli ngelithi yimbonakalisa yokubola kwendlela ekwakheke ngayo ulawulo olululo kweli ziko leendaba. Amakomanisi amemelele kuluntu loMzantsi Afrika ngokubanzi ukuba malithathele kubo ulawulo lweSABC. Ukanti izolo kwinkundla ephakamileyo kuMantla eRhawuti uSABC ukurhoxisile ukusungula umgaqonkqubo ovimbela ukuboniswa kwemifanekiso yodushwe lasesidlangalaleni emva kokudontselwa khona yiHelen Suzman Foundation.

UFrancios Antonie weHelen Suzman Foundation uthe, impumelelo yalo mbutho luloyiso kwilungelo lomgaqosiseko, kwaye iintatheli ezigxothwe ngenxa yale nkqubo kufanele ukuba zibuyiselwe emsebenzini.