Iyaxhalabisa imeko yabafundi abakreqwa sisisu ngenxa yamasi

Omnye wabafundi abangeniswe esibhedlele izolo. Umfanekiso: Zakhe Siyakhe

IMEKO yabantwana bezikolo ezirhangqe iQonce abangeniswe ezibhedlele ngoLwesithathu bepenapena kukukreqwa sisisu iyaxhalabisa nanjengoko uninzi lwabo kunyanzeleke ukuba balaliswe esibhedlele.


Abantwana abaphuma kwizikolo eziquka iThambalethu Lower Primary yaseZinyoka, iJali High yaseQugqwala kwaneQugqwala Primary bebetye umvubo kusasa ngoLwesithathu njengenxalenye yenkqubo karhulumente yokutyiswa kwabantwana.


La masi bayatyileyo ebethengwe kwifama i-Innesfree Dairy ekwalapha eQonce.

Abantwana abathethe nephephandaba I’solezwe bathi kuthwa bezigqiba kutofwa iimazi ezisengwe la masi bayatyileyo.

Ngenxa yokubhuqwa sisisu esiluma ngendlela engaqhelekanga, uninzi labafundi bezi zikolo kunyanzeleke ukuba baleqiswe kwisibhedlele iGrey eQonce, bambi kwisibhedlele iBhisho.


INkulumbuso yephondo uPhumulo Masualle utyelele ababantwana ngoLwesine nalapho abonakalise ukuxhalaba yile meko.

Ngethuba I’solezwe lityelele eGrey ngoLwesithathu, abanye abantwana bangene bekhala esibhedlele bezibhuqa-bhuqa kubonakala ukuba iyabaqwengwa le nto ibatya esiswini.


Umfundi waseJali High uSomeleze Sihiya uthi bekukho into engathi isika isisu ngaphakathi kuye. UYolanda Soldati, wakwaseJali High, uthi ebebhala iphepha lokuqala lesiNgesi kwiimviwo zikaGrade 12 ngethuba efikelwa sesi sihelegu.


USoldati kunyanzeleke ukuba alishiye phakathi uviwo lesiNgesi waleqiswa esibhedlele.

UNophelo Qinela onomntwana ofunda eThambalethu uthi isebe lezemfundo lifanele ukuthabatha amanyathelo ngakule fama ityise abantwana babo “amasi ayingxaki”.


UMphathiswa wezemfundo eMpuma Koloni uMandla Makupula uthe uzakuba nonxibelelwano noMphathiswa wezemfundo kuzwelonke uAngie Motshekga ngeenjongo zokuba abantwana abathe bashiya phakathi iphepha, baphinde babhale.


sithandiwe.velaphi@inl.co.za