Iyobonana eBhayi

Yimpelaveki enkulu le siya kuyo. EBhayi kuzakube kuphakwa umqulu wezithembiso ze-ANC. Sibhala nje sele kugcwele imibala emnyama, luhlaza natyheli kwiindawo ngeendawo zaphaya.

Kunzima kwa ukufumana iindawo zokulala eBhayi; phantse zonke ezikumnatha zigcwele qhu. Ngokuva kwethu zikhona iiBnB ezisenazo iindawo zokulala, kodwa ngenxa yokuba zingekho kumnatha wonxibelelwano, kunzima ukuzibhaqa ukuba awulazi iBhayi.

Lo mba ungena ngqo kumxholo wenkqubo yoosomashishini basezilokhishini ebebedibene kwibala lebhola ekhatywayo eliyiNelson Mandela Bay Stadium. Apho bekukho umphathiswa wezimali wephondo, uSakhumzi Somyo kunye nomphathiswa wamashishini asakhasayo, uLindiwe Zulu.

NgoLwesibini besikhe sathetha ngale ndibano, sathembisa ngokubuyela kuni. Enyanisweni khange kubekho nto ibambekayo iphuma pha. Lo nto ivakale nakoosomashishini abathe bona bayibone njengenkcitha-xesha la ndibano. Siqinisekile kodwa bakho abaphume nezinto ezibambekayo kuyo nabafunde lukhulu.

Imicimbi yentsebenziswano yoosomashishini abantsundu evelileyo, “kutheni singalinganisi amaSomali la wona akhangela izisulu asakugqiba athenge kunye ohlulelane?”

Kuvele nomba wokuba kutheni sizijongela phantsi iinkonzo okanye izinto ezithengiswa elokishini? Imali singayigcina njani elokishini ukuze ingaphumi iye edolophini? Neminye imibuzo ebijikeleza umba wezakhono zabantu; umzekelo abantu ababephangela kwiindawo zeemoto baye bazithini ezo zakhono xa bephelelwa ngumsebenzi?

Iingxaki ngezi zinto zingentla, yeyokuba iilokishi zange zakhelwe ukushishina. Le ndawo iyilokishi yayiyindawo yokuhlala nokulala kwabasebenzi neentsapho zabo. Umntu avuke ayokuphangela edolophini. Nangoku xa abantu abathile beguqula imizi yabo ibengamashishini kuye kubekho iingxaki zokuxinana nengxolo kubamelwane.

Nalo uzakuguqula umzi wakhe ubeyiBnB elokishini; kwakuphuma amagumbi amangakanani apho? Zakuma phi iimoto zeendwendwe? Njalo-njalo? Akunani. Sakuyikhangela siyibhaqe indawo yokulala kweli Bhayi.