IYunivesithi yaseBhayi inceda abafundi ezilalini

UBOMI babafundi abakwisiqingatha sewaka kummandla waseChris Hani, kulindeleke ukuba bungafani nakuqala emva kokuba iYunivesithi yaseNelson Mandela Metropolitan ityikitye isivumelwano sentsebenziswano nendibanisela yezophuhliso iKamvelihle Development Trust.

Ukutyikitywa kwesi sivumelwano kuza emva kweengxoxo ezithabathe unyaka phakathi kweNMMU, iKamvelihle kwakunye nezikolo ezichaphazelekayo.

Okuqulathwe kule ntsebenziswano kuquka ukuphokozelana ngamava phakathi kweNMMU nezikolo ezichaphazelekayo ngeenjongo zokuphucula iimeko ezijongene nazo. Ezingxaki ziquka indlala, ukunqongophala kweziseko kwanokungafikileli koluntu lasemaphandleni.

Izikolo ezizakuxhamla koku zizikolo zamabanga aphezulu naphantsi ezikummandla waseCala, Ngcobo, Cofimvaba neLady Frere. Ingqwalasela, okwangoku, izakunikwa izikolo zamabanga aphezulu ezilishumi.

Ezi zikolo yiBatandwa Ndondo SSS, Cala SSS, Cala Village SSS, D.M. Skosana, Elliot High, L. Jentile SSS, Masikhuthale Public Secondary, Sifonondile Senior Secondary, A.M. Zantsi SSS kwaneMceula Senior Secondary.

Umseki weKamvelihle uGqirha Lindiwe Msengana-Ndlela, uthi eli nyathelo liphenjelelwe ziimeko ezimaxongo ezijamelene nazo izikolo zasezilalini. “Ootitshala nabafundi bezi ndawo bashiywa bodwa bezibonela kule mimandla irhangqwe yindlala. Le yimeko ekulindeleke ukuba itshintshe ingakumbi emva kwale nkxaso yeNMMU,” utshilo uMsengana-Ndlela.

USekela-Ngqonyela waseNMMU uGqirha Sibongile Muthwa uthe: “Siyalixhasa eli phulo kwaye siyalithakazelela inyathelo lokuthatha umsebenzi wethu siwuse esizikithini selizwe lethu.”

Inqununu yaseBatandwa Ndondo uBusisiwe Sidumo-Gqwetha, naye ulamkele eli nyathelo. “Njengesikolo esisemaphandleni, sinootitshala abasebenza ngokuzimisela. Ukuza [kweKamvelilhle] neNMMU, siyathemba ukuba kuza kukhuthaza abafundi basebenze nangakumbi,” utshilo uSidumo-Gqwetha.