Iza kugwetywa indlala ebhuqa abahlali baseSajonisi

Lindelwa Rholobile

Inguqu nophuhliso olucetywa lisebe lemisebenzi yoluntu kuzwelonke luzakutshintsha ubomi nentlalo yabantu basePort St Johns.

Oku kuqinisekiswe ngusodolophu wala masipala uLindelwa Rholobile ngethuba kumiselwa isicwangciso sokuphuhlisa amanxweme amancinci aquka inxweme laseSajonisi.

Lo sodolophu uthi umasipala ngomnye kwabo banamanani aphezulu abantu abangaphangeliyo, kodwa unethamba ngenxa yolu phuhliso luzayo.

“Uqoqosho, ushishino, imfundo nemeko yentlalo yaseSajonisi iza kuguquka ngenxa yolu phuhliso luza norhulumente kazwelonke,” ucacise watsho uRholobile.

Umphathiswa ophumileyo kwela sebe uThulas Nxesi, umisele eli phulo e-ICC eMonti, esithi bajonge ukusebenzisa amanxweme weli ukuqhubela phambili uphuhliso. “Kule nkqubo kuthwa nguOperation Phakisa siqhubela phambili iinjongo zikarhulumente zokusebenzisa ulwandle namanxweme ukwenza imali,” ucacise watsho uNxesi.

Uthi okwangoku bagxile kumaphondo amane abaza kuthi baguqule amanxweme amancinci bawenze amazibuko okumisa inqanawa kwenziwe noshishino. IMpuma Koloni, KZN noMntla Koloni ngawona maphondo ekuza kugxilwa kuwo kule nkqubo.

“Sijonge ukutsala abatyali-zimali abanokuchitha imali efikelela kwishumi elinesibini leebhiliyoni (R12 Billion) ngonyaka ka2019, sidale amathuba emisebenzi ezinzileyo ephaya kwiwaka,” utsho uNxesi.

Ingxelo ithi oosomashishini bamazwe ahlukileyo ehlabathi sele bengxangile befuna ukuthathela kuwo iindawo zoshishino kula manxweme acetywayo.

“Umasipala waseSajonisi sele eqalile ukuthetha nabantu ngeli phulo kuba luza kunaba lichaphazele abantu abaninzi, sifuna ukuba kwakhiwe isikolo esiza kufundisa izifundo ezingolwandle ukuze abantwana bakhule belungele ukusebenza kweli zibuko,” uthethe watsho Rholobile.

Iinkampani zeli nezangaphandle eziza kushishina kweli zibuko kulindeleke ukuba ziqinisekise ukuba abahlali bafumana amagunya obunikazi akumashumi amane anethoba epesenti ekhulwini.

“Ezi nkampani eziza kushishina apha kukwalindeleke ukuba zithenge imveliso zomasipala waseSajonisi kuyo yonke into abayenzayo,” utsho uNxesi.

Kwinqanaba lokuqala, ezi nkampani kulindeleke ukuba zifake izicwangciso zazo kurhulumente kazwelonke zichaza ukuba ziza kwenza ntoni kweli zibuko laseSajonisi.

“Iindlela ezincinci nezinkulu zaseSajonisi nabalobi ekukudala befuna indlela yokuthengisa intlanzi zabo baza kufumana imfundiso nengcebiso ezizizo ngendlela yokwenza izinto. Ithetha kulo msitho, inkulumbuso yeMpuma Koloni uPhumulo Masualle, uthi mayikhawulezise le nkqubo yokuvuselelwa kwala mazibuko.

“Ukuqalisa komsebenzi kula mazibuzo kuza kuthetha ukuba abantu baza kuphangela kwimisebenzi emikhulu nemincinci, ngoko ke makuqalwe umsebenzi,” utshilo uMasualle.