Izakubamba unyulo leenkokeli iANC eAmathole naseNelson Mandela Bay

Iinkokeli zeANC uStella Ndabeni-Abrahams, uThandiswa Marawu, uSakhumzi Somyo, Oscar Mabuyane, Phumulo Masualle, Mlibo Qoboshiyane kwakunye noHelen Sauls-August. UMFANEKISO: Sithandiwe Velaphi

UNOBHALA weANC eMpuma Koloni uOscar Mabuyane uthi zizakubanjwa ungafikanga umhla wamashumi amabini kwinyanga ezayo iinkomfa zokonyula iinkokeli ezintsha zeANC eNelson Mandela Bay naseAmathole. 

 

“Ikomiti esebenzayo yeANC ephondweni (PWC) inikwe uxanduva lokujongana namalungiselelo ezinkomfa. Eyona nto sixakeke ngayo ngumba wokuqiniseka ngobulungu bamalungu eANC azakuthabatha inxaxheba kwezi nkomfa,” utshilo uMabuyane. 

 

UMabuyane ebethetha ngoMvulo koondlunkulu beANC bephondo iCalata House eQonce kulandela ukubanjwa kwendibano yekomiti embaxa yeANC eMpuma Koloni (PEC) ngempela-veki. 

 

Inkomfa yoonondaba malunga nale ndibano yePEC ibikwazinyaswe nangusihlalo weANC ephondweni uPhumulo Masualle, isekela likaMasualle uSakhumzi Somyo, isekela likaMabuyane uHelen Sauls-August, unondyebo uThandiswa Marawu kwanamalungu ePEC uStella Ndabeni-Abrahams noLindelwa Dunjwa. 

 

Ezinkomfa zimbini – eAmathole naseNelson Mandela Bay – zifumane ulibaziseko ngenxa yemiceli-mngeni equka ukuhlolwa kobulungu babo baselungelweni lokuthabatha inxaxheba kuzo. 


Amalungu eANC eAmathole akwavakalise ukuba ubulungu bawo “buvele banyamalala ngendlela engaqondakaliyo” nto leyo ingenza nzima ukuba bathabathe inxaxheba enkomfeni.

 

UMabuyane uthembise ngelithi ziza kusonjululwa zonke ezingxaki.  

 

UMasualle ukwathe iANC ephondweni iyayamkela ingxelo emalunga nokudlakatheliswa kombuso equlunqwe ngobesakuba nguMkhuseli woLuntu uThuli Madonsela. “Izinto ekufanele zilungiswe ngokuphakanyiswe kula ngxelo kufuneka zilungisiwe, khon’ ukuze kuvuleke umtyhi kwizityholo ezifumaneka kule ngxelo,” utsho uMasualle. 

 

Lo kaMasualle ukwathe bakwaqaphele nomba wokuphumelela kuDonald Trump unyulo lobumongameli eMelika. “Oku kusibonisa ukuba abavoti bayalisebenzisa ilungelo labo xa kufikelelwe kwixesha lokuvota,” utshilo uMasualle.