Izakukhupha ingxelo yayo ikomishini kaXaluva

Thoko Mkwanazi-Xaluva

Kulindeleke ukuba ikhuphe ingxelo yayo ingaphelanga le nyanga ikhomishini ejongene nokukhusela nokuphakamisa amasiko, iilwimi, iinkolo nenkcubeko kweli lizwe (CRL).

Le khomishini iqhuba uvavanyo-zimvo malunga nokubhubha kwabakhwetha eMzantsi Afrika, imamela kumaxhoba, kwiingcibi, amakhankatha kunye neentsapho eziquka abazalikazi.

Umkomishinala weCRL, uPhumla Madiba, uthi bazimisele ukukhupha ingxelo ingaphelanga le nyanga kaCanzibe. “Sinqwenela ukuba kuthi kuqala ixesha lokwaluka eMpuma Koloni sibe sele siyikhuphile ingxelo emalunga nolu vavanyo-zimvo,” uthethe watsho uMadiba.

Uthi le ngxelo kulindeleke ukuba ize neziphakamiso ezisuka kule khomishinii emva kolu vavanyo. KwekaTshazimpuzi usihlalo wale khomishini uThoko Mkwanazi-Xaluva wathetha wathi: “Nokuba leliphi isiko elibeka ubomi babantu esichengeni ngokuthi babhubhe okanye bonzakale sinelungelo ngokomgaqosiseko ukuba singenelele.”

Le khomishini sele yenza uvavanyo zimvo zoluntu ngokubhubha kwabakhwetha kumaphondo aquka iMpuma Koloni, Rhawuti, Ntshona Koloni, Mntla-Koloni naseMpumalanga.

“Ingxelo esizakuyikhupha izakuba imumethe iziphakamiso zezinto emazenziwe ukuthintela ukubhubha kwabakhwetha esuthwini, nokuba ngubani ochaphazelekayo uzakunyanzeleka ukuba athathe uxanduva,” utsho uMadiba.

Kweli leMpuma Koloni le khomishini igxile ngamandla kwiidolophu zasemaMpondweni eziquka iNgqeleni neLusikisiki. Ezi zezona ndawo zinamanani aphezulu okubhubha kwabakhwetha kuMzantsi Afrika, kwaye le khomishini ichithe ixesha elingangeveki emaMpondweni.

“Kwezinye iindawo sithatha usuku olunye kuphela kodwa eMpuma Koloni sithathe iintsuku eziliqela ngenxa yobunzulu bengxaki yokubhubha kwabantwana,” utsho uMadiba.

EKapa le khomishini idibene nengxelo ethi iindawo zokugcina abakhwetha zijikwa zenziwe amaziko olwaphulo mthetho kuthengiswa iziyobisi nezinye izinto ezingekho mthethweni.

Ekupheleni kwale nyanga lizakuqalisa ukunyuka inani lamakhwenkwe abaya esuthwini ngenjongo zokwamkela isiko lobudoda. Umasipala wesithili saseChris Hani uhambe phambili ngamanani wabakhwetha abathe babhubha kunyaka ophelileyo. UMadiba uthi iMpuma Koloni ilihlazo xa kuthethwa ngomcimbi wolwaluko kuzwelonke.

“Elona phondo bekumele ukuba lidlala indima yokukhokela kweli siko, iMpuma Koloni, yeyona ilihlazo xa uyithelekisa namanye amaphondo, sinqwenela ukufumana isisombululo sale ngxaki,” uthethe watsho uMadiba.