Izakuphandwa imali engene ngempazamo kumfundi

Isiliphu somfundi otyholwa ngokusebenzisa imali kaNSFAS
Ziyabetha bethana izimvo zoluntu malunga nemali ezizigidi ezilishumi elinesine ezingene ngempazamo kwi-akhawunti yomfundi weyunivesithi yaseWalter Sisulu okwikhampasi esePost dam, kwinyanga ezintathu ezidlulileyo. Abanye bathi impazamo ikumfundi ngongaxeli akubona imali engaka engene kuye, logama abanye begxeka isikolo besithi impazamo ikwabo bajongene nezezimali zikaNSFAS. Umfundi kuvakala ukuba sele esebenzise imali engapha kweR800 000 koonobenani bezinto de wabe uyabhaqwa ngoLwesibini. Iingxelo zithi uqapheleke emva kokuba evele wangumntu onemali kakhulu ubom bakhe bangcono ngokukhawuleza.

 

I-arhente ejongene nokunkinkisha inkxaso-mali kubafundi, uNSFAS, isikhabela kude kuye esi sehlo njengoko isithi ayibhatali mfundi ngqo imali yiyunivesithi ejongene nalo nto. Ingqonyela ejongene nobhatalo lwemali eMzantsi Afrika uPASA ngamanye uWalter Volker uthi azakuthatyatyhwa amanyathelo ngalo mba. IWalter Sisulu ikungqinile oku isithi yenzekile impazamo yokungena kwemali eyiR14miliyoni kwi-akhawunti yomfundi. Kambe abanye abafundi baseWSU bayakhala kumakhasi besithi uNSFAS zange abathathe kwaye ebasokolisa xa kuzokhe kubekho iimali ezingaka zeempazamo. Abanye bathi makungagxekwa lo uzuzileyo kuphela makugxekwe uNSFS kwakunye neWSU. Logama besithi mhlawumbe ibibubuqhophololo abaqhele ukubenza.