Izakuphuma kwi ICC iBurundi

AMALUNGU ePalamente yaseBurundi
avumelene ngaphandle kwamathandabuzo ukuba elalizwe lizakuyeka ukuba lilungu le
International Criminal Court.

 Ingxelo ithi ngamashumi alithoba anesine amalungu
epalamente yaseBurundi
avotele ukuba elalizwe lizikhwebule kulankundla ngenxa yokungoneliseki yindlela
eqhuba ngayo lankundla. 

IBurundi asilolizwe lokuqala ukukhalaza ngendlela
eqhuba ngayo lankundla ukutshiutshisa inkokheli zaseAfrika. Igqwetha
likarhulumente uGabriel Ntisezerana uthi la nkundla isetyenziswa ukukhupha
inkokheli ezingafunwayo ngabathile abakumazwe anamagunya kwihlabathi. 

Inkqubo
ezakulandelwa ukukhupha iBurundi kulankundla ingathatha isithuba sonyaka phambi
kokuba ipase ngokusemthethweni.

 Othethe
egameni le ICC uJohn Kirby uxelele amajelo endaba ukuba zindaba ezibuhlungu
ukuphuma kweBurindi kulankundla. “Le nto izakwenza ilizwe lase Burundi ukuba
libelikheswa kumazwe angabamelwane balo kwanamazwe ehlabathi ngokubanzi kanye
ngexesha ekumele ukuba banika impendulo ngeziganeko zokuxhatshazwa kwabantu
kwelalizwe,” uthethe watsho uKirby. 

Ngenyanga kaEpreli walonyaka iICC iqalise
uphando ngakwiBurundi
kwizityholo zokubulawa,ukuvalelwa, ukuxhatshazwa nokudlwengulwa kwabantu
kwela lizwe. Emva kokuba umongameli welalizwe uPierei Kurinzinza efune ukuphatha
isihlandlo sesithathu kwabakho uvukelo olabangela ukubulawa kwabantu
kwelalizwe, nokwabangela ukuba umbutho wezizwe ezimanyeneyo umisele uphando
ngakwi Burundi

Urhulumente waseBurundi
wabagxotha abaphandi bombutho wezizwe ezimanyeneyo emva kokuqala uphando
kwizityholo zokubulawa kwabantu eBurundi.

UMzantsi Afrika
ukhe wanengxaki nala nkundla emva kokuba eli lingakhange lizalise umnqweno
wokubamba livalele umongameli welizwe laseSudanuOmar Al-Bashir ngethuba
ebetyelele eRawutini kunyaka ophelileyo. 

Amazwe athile aseAfrika ayibona
la nkundla njengesetyenziswa ukutshutshisa inkokheli zamazwe athile logama
ezinye inkokheli zingasiwaso. La nkundla izinze eHague ukusukela oko yasekwayo
itshutshisa inkokheli zamazwe ehlabathi angamalungu kuyo.