Izakutshatyalaliswa imipu engekho mthethweni

Amapolisa oMzantsi Afrika azakutshabalalisa imipu elishumi elinesibini lamawaka eGermiston, kwiphondo laseGauteng, ngelizama ukuphungula iingozi ezibangelwa yimikhono yekati engekho mthethweni.

La mapolisa azakwenza oku ekhokelwa nguMphathiswa waMapolisa kuzwelonke uNathi Nhleko ekunye nomkomishinala obambeleyo wamapolisa uKhomotso Phahlane.

Ukutshatyalaliswa kwemipu kuhambelana ncakasana nomthetho obizwa ngokuba yiFire Arms Control Act, kwisolotya lekhulu namashumi amabini anesithathu lalo mthetho. Ingxelo yombutho wezizwe ezimanyeneyo (UN) ibonisa ukuba ilizwekazi le-Afrika lelona linemipu engekho mthethweni ejikeleza ezandleni zabantu abangavumelekanga kuba nemipu.

Umbutho iGun Free South Africa usoloko umemelela ukuba ilawulwe ngendlela eyiyo imipu ngabantu abanemvume yokuba nemipu. Lo mbutho uthi imipu engekho mthethweni isuka kubantu abethenge imipu ngokusemthethweni.

Ingxelo ye-UN ithi amazwe afana nePoland, Yugoslavia, Hungary, Romania neChina ngawona agalele ngamandla omatshini abazitshintshayo abaluhlobo le-AK 47 e-Afrika isebenzisa ilizwe lase-Angola naseMozambique.