Izantyalantyala zemvula zishiye umonakalo omkhulu emaphandleni

IZANTYALANTYALA  zemvula ezine iintsuku ezintlanu zishiye iingxwelerha namahlwempu elusizana kwidolophu ezisemaphandleni kweli leMpuma Koloni.

Noxa  iintsapho eziliqela zibone imihlana ingaphandle kukudilikelwa zizindlu, kuquka usapho olungathathi ntweni lukaZiyanda Dindo, 27, nothe libatshonele emini kuba abazi bazakudibanisa ntoni ukuze bavuse indlu yabo ebimagumbi mabini nedilike umva wonke.

Yena umqhubi wesithuthi sikasodolophu womasipala wasekuhlaleni iNgquza Hill, uPat Mdingi,  ugcuma zintlungu kwisibhedlele sase Kokstad  kwiphondo laKwaZulu Natal. 

Oku kusemva kokuba isithuthi sikasodolophu sohlobo lweToyota Fortuner sithe sangquzulana  nesithuthi samapolisa kuhola uR16 phakathi kweFlagstaff neLusikisiki ngoLwesibini. 

Usodolophu nonogada wakhe babhungce nje nemikrwelwana nomothuko, kanti ipolisa ebeliqhuba esi sithuthi lona lonzakele kwingalo yasekunene, kodwa alikho kwimeko exhomisa amehlo.

Umhlobo kasodolophu uLulama Ngubayitobi uthe uMdingi:  “Usindile noko imeko yakhe intle kwaye ubuyele emsebenzini nangona esakhala ngeentlungu apha naphaya.”

Othethela amapolisa kula ngingqi uMduduzi Godlwana uthe:  “Sisola ukuba ezi zithuthi ziphazanyiswe sisimo sezulu ebesinenkungu emandla, kunetha indlela imanzi ze zangquzulana.  Asinakuqiniseka de uphando lugqitywe kodwa ityala lokuqhuba ngokungena nkathalo livuliwe kwaye uphando luyaqhuba.

Kanti kuTsolo kwilali yakuMfolozi,  abafuyi bakhala esimantshiyane emva kokuba imfuyo ibethwe yabhubha lizulu elaligwarhaza lilanyaza imibane ngempela veki.  Omnye wabafuyi uMbongeni Khuthukwayo , 53, uthe ubindekile kuba ufundisa abantwana bakhe ngemali ayifumana ngokuthengisa iibhokwe zakhe.

Elizulu lahlasela izilwanyana eziquka iidonki, iibhokhwe ezilishumi kunye neenkomo ezimbini ekuze zentsapho ezahlukeneyo.

EMatatiele, indoda engaziwayo ifunyenwe ibhubhile kumatyholo ala dolophu, kusolwa ukuba yonzakaliswe sisichotho nengqele. Amapolisa afunisa ngosapho lwayo.