Izibhedlele zaseMonti zizilungiselele imibhiyozo yeANC

ISEBE lezempilo eMpuma Koloni lithi izibhedlele zalo ezikwingingqi yaseBuffalo City zikulungele ukuqubisana nendimbane yamalungu eANC azakuba yinxalenye netheko lokubhiyozela ukuzalwa kwalo mbutho eMonti ngoMgqibelo, ukuba nje kungakho ingxaki.

Ngamawaka ngamawaka abalandeli, amalungu, neenkokeli zeANC ekulindeleke ukuba babuthelene kwibala lezemidlalo iBuffalo City eMonti, ukuza kumamela intetho kaMongameli omtsha walo mbutho uCyril Ramaphosa. Oku kungqamana ngqo nokubhiyozela iminyaka elikhulu elinesithandathu yasekwayo iANC.

Isithethi sezempilo eMpuma Koloni uSizwe Kupelo uthi izibhedlele zombuso eziseBuffalo City, njengeFrere eMonti kwaneCecilia Makiwane eMdantsane, “zikulungele ukuqubisana namawaka ngamawaka wabalandeli beANC abaza kule mibhiyozo”.

“Iqela [lethu] elikhethekileyo sele lisungulwe ukujonga ubumme beebhedi kwizibhedlele ezikhulu kule ngingqi. Iinkonzo zikaxakeka nazo zixandisiwe ukuqubisana nendimbane [eza kulo mbhiyozo] ngendlela encomekayo,” utshilo uKupelo.

UKupelo uthi isebe licela bonke abalandeli namalungu eANC abaphantsi konyango, ngokohlukana kwezigulo zabo, ukuba baqiniseke ukuba baphatha amayeza neepilisi zabo ukunqanda ukukhwina okungeyomfuneko ngenxa yamahlaba abo bekude nekhaya.

Lo kaKupelo ukwathi ukuphatha amayeza neepilisi, kunganqanda ukuqukuleka okungeyomfuneko kwabo baphila nezigulo, ngokwahlukana kwazo.

“Sikwacela nabaququzeleli babo bazakukhwela iibhasi, kwaneminye imingxili yezothutho, ukuba baqiniseke ukuba kukho amanzi kwezobhasi nalomingxili ukuze abantu babenamanzi emizimbeni. Nabantu nje bephela, kufuneka baqinisekise ukuba banamanzi ukunqanda ukoma emizimbeni, esikuthatha njengomngcipheko thina bezempilo,” utshilo uKupelo.

Nanjengoko ibala lezemidlalo iBuffalo City, ebifudula isaziwa njengeABSA,

lingelikhulu kuyaphi, abantu abangakwazanga kungena kulindeleke ukuba babukele koomabonakude ababekwe kufuphi nesiza somsitho.