Izicwangciso ezitsha zika-2016

Ufike waphinda wadlula unyaka ka2016. Lixesha lokwenza izicwangciso ezitsha zobomi kuquka nezo zempilo. Sibuzile kumakhasi ethu onxibelelwano ngezicwangciso ezitsha onazo kunyaka ozayo.

1.Ingaba unqwenela ukuyiphucula njani impilo yakho?

2. Ingaba zikhona izinto ongathanda ukuzenza ngokutsha okanye ukuziyeka?

Sabo The-Entertainer Ndongeni:

Ukuthoba isantya sokusela utywala, ukuzilolonga, nokutya ukutya okusempilweni.Vuyani Kopi Ukuzilolonga nokucwangcisa imali ngobuchule.

Phumlani Kobese:

Okubalulekileyo kukuba xa uthathe isigqibo sento ethile ume kuso ungajiki, andiseli, anditshayi , ndiyazilolonga futhi nditya kakuhle, izicwangciso zam zonyaka ka 2015 zihambe ngendlela ,okufunekayo nje ngoku kukuphakamisa umxakatho ndibuyele nakwiqela lam lezembaleki ngoba bendikhe ndathi nqumama kancinci ngoba ibikhabana nezicwangciso zam zonyaka !!!

Nkuseleko Phiwokuhle: Ndingathanda kunyaka ozayo,imali ndiyisebenzise ngengqiqo, ndingaziboni sendintyumpantyubeka koo- matshonisa…ndizifundise nokwazi ukuhlonipha omdala nomncinci.ingathi ndocwangcisa ngendlela eyiyo.

Mputhunywa Sihle Mookie:

Nogemane okwenene mna anditshayi andiseli tywala ngenxa yemfundiso zabazali bam abandinika zona kwezesondo ndiyazikhusela kodwa kulo nyaka ndirhalela ukuba ndizixilonge ndizazi igazi lam ukuba aliqulathanga bhubhane wezi zifo zingaka

ndile Mrwetyana. Mna kunyaka ozayo ndizimisele ukuqalisa ukuhamba igym kwaye ndiziqhelanise nokutya okuya egazini ndohlukane nezi nyama ndizithandayo….kwaye ndiye ndikhula ngamandla elukholweni ndizame ukunxenxa oogxa bam bohlukane neziyobisi bazimanyane nentsidiso@Mtentu

Pheleka Sikade Pheli:

Mna njengamntu omtsha ukuzikhusela kwezesondo! ndicinga ukuba yinto ekufanele siyayenza imihla yonke. Ukusela ngamadla ungazazi negama lakho akulungaga, kumele sihlale siqaphele kwaye sikhuseleke.

Benny Armitage Jacob:

“Ukunciphisa” yenye into. Mna kunento endifuna ukuyiyeka. Ukuphila ngokungathi ndinetyala. Lo nto ingayiphucula kakhulu impilo yam.

Abantu abaninzi banesigulo sokucinga ukuba abafana banamagunya ngobomi bakho: ngokungathi ubatyala inkcazelo ngento oyenzayo, inkcazelo ngendlela yokuphila ubomi bakho, njalo njalo. Ukuba ndinokwazi, ndifuna isikipa esibhalwe: I OWE YOU NOTHING (Andikutyali nto)!

Coco Coco:

Mna msasi ndifuna ukuziqhelanisa nokukutya kuya egazini ndiyeke ezi nyama zale migidi zidlis’abantu

Nompucuko BakangelakuweNkosi Mbambalala Ntsomi Ukuqiniseka elukholweni nangakumbi