Izidudla zifumana ithuba lokucondoba

Abacondobi beThick Thigh Swim Wear eKapa Umfanekiso: Phinda Kula

Kapa:

Abantu abakhulu ngomzimba amaxesha amaninzi bajamelana nezigxeko ezonyelisayo ezibangela ukuba babeneentloni ngemizimba yabo.

Oku kubangela ukuba bangazithembi ebomini, bambi bazidele kunabanye abantu de bazame iindlela ezohlukeneyo zokwehlisa imizimba.

Kungokunje oko kufikelele esiphelweni ukuba bangazithembi ngemizimba yabo nanjengoko uAnelisa Magazi, 27, esungule inkampani yakhe eyiThick Thigh Swimwear. Uthi injongo yokusungula le nkampani kukufuna ukumilisela ukuzithemba nokuzithanda kwabantu abakhulu ngomzimba.

“Ndifuna bangabinantloni ngemizimba yabo yaye bazithembe ngemizimba yabo naxa bephakathi kwabantu ingakumbi xa betyelele kumanxweme awohlukeneyo,” utshilo uMagazi.

Uthi abantu abakhulu ngemizimba bayathanda ukwenyeliswa xa benxibe iimpahla zokuqubha, ngelithi bona akufanelekanga ukuba bayinxiba ngenxa yemizimba yabo emikhulu.

UAnelisa uthi kungokunje kule nkampani yakhe ukwiphulo lokudibanisa ezi mpahla zokuqubha ze azinike mthungi uthile athunge isuti zokuqubha elungiselela abacondobi bakhe abakhulu ngokwemizimba.

Kungokunje unamanenekazi amathandathu nathi acondobe enxibe ezi suti beveze loo mizimba yabo yondleke ngokwenene.

“Ndiyavuya ukuba lapha, yayi liphupha lam ukuba ndibe ngumcondobi nto nje ndafumana izigxeko ngomzimba wam omkhulu, abantu bayasinyhasha besicalucalula ngemizimba yethu,” utshilo uNokuzola Fika, 32, waseKhayelitsha.

Uthi bafuna ukuphuma baphele kwinto yokuba babe behlazwa ngemizimba yabo emikhulu.

Uthi kungokunje bayazingca ngemizimba yabo. Esitsho kananjalo ukuba ubuhle bomntu abuxhomekekanga kubungakanani bomzimba.

Ezi nzwakazi zondlekileyo zithi ngoku kufikelele ixesha lokuba nazo zikhuphe ngaphandle imikhaba zingabiyintlekisa, zibe zikhonjwa xa zenze oko.

Ukanti le nkampani inabacondobi abathandathu abakhulu sele ineenyanga ezisibhozo yasungulwayo.