Izidumbu kwisikolo seshwangusha eDutywa

Ugcuma zintlungu kwisibhedlele saseFrere eMonti umfundi wesikolo seshwangusha saseHlobo eDutywa iMtawelanga S.S.S. esongeza kwinani loogxa bakhe abathathu ababhubhe ngenyanga enye kulo nyaka.

Lo mfundi usesibhedlele uhlatywe ngenxa yethamo lebhekile yomqombothi elalini, kwaye le yingxaki ebangela ukunqongophala kozinzo kwesi sikolo.

Umhlali okhathazekileyo uDumisani Ntloko uthi ingxaki yesi sikolo ayaziwa kodwa zikho izinto abazikrokrelayo.

“Ititshala eyemkayo apha yayalela ukuba umnyango othile wendlu yangasese ungaze uvulwe, ngoku sixakene nento, abantwana nootishala bayabhubha, abanye bayenzakala kwesi sikolo,” utshilo uNtloko.

Lo mfundi uhlatywa elandela emva koogxa bakhe abathe babhubha bona kwiziganeko ezahlukeneyo kuTshazimpuzi kulo nyaka. Ingxelo ithi omnye kwaba bafundi bathathu wahlatywa ngomnye esikolweni ngesikere wabhubha, lo gama ezibini iziganeko zenzeke ngaphandle kwamasango esikolo nalapho kwabhubha ababini abafundi besi sikolo.

“Inene asiyazi into ebulalayo kwesi sikolo, kangangokuba siye sacela iinkonzo ezahlukeneyo ukuba ziqhube umthandazo kwesi sikolo ukugxotha eli shwangusha,” utshilo uNtloko.

Ootishala ababini basi sikolo babhubhe ngemini enye ngengozi yemoto emva kokuba imoto ababekhwele kuyo yaleqwa ngabanikazi beteksi yaza yakhalala umgaqo babhubha ngoko nangoko. Inqununu yesikolo uZandisile Janda uthi ikhona ingxaki kwesi sikolo sakhe.

“Izolo oku sifumene iingxelo zokuba kukho umfundi ohlatyiweyo ogcuma ziintlungu kwisibhedlele saseFrere eMonti, kodwa ndiyathanda ukunazisa ukuba ezi ziganeko azenzeki apha esikolweni koko zenzeka ngaphandle kwamasango esikolo zichaphazela abafundi balapha esikolweni,” utshilo uJanda.

Uthi omnye wabafundi wazixhoma kanye ngemini ekwakuvakala ngayo isithonga sokubhubha kootishala ababini.

UJanda uthi iziganeko zokubhubha nokwenzakala kwabafundi nootishala kwesi sikolo zichaphazela ngamandla inkqubo yokufunda nokufundisa.

Esi sikolo besifumene umyinge wama40% kuphela kwiziphumo zebanga leshumi kunyaka ophelileyo. “Abantwana baphuma apha esikolweni baye kusela elalini babuye esikolweni bengakwazi kuthatha inxaxheba ngokukuko, ezi ngxaki zonke zizalwa ziingxaki zentlalo esingqongileyo,” utshilo uJanda. Ootishala besi sikolo nabangavumanga kuchazwa bathi bafuna inkonzo yentuthuzelo kuba babuhlungu.