Izigidi ezihlanu zabantu zibukela iScandal!

Abadlali bomdlalo kamabonakude iScandal!

UMDLALO wohlobo lwesophi iScandal!, ufikelele kwizigidi ezihlanu zababukeli okokuqala kususela oko waqalayo ukudlala kumabonakude.

Ezi ndaba zibhengezwe ngumvelisi walo mdlalo * -Ilse van Hemert kwimbalelwano ye-email ibithunyelwe kwiqela lonke le-Scandal!.

Le mbalelwano ifundeka ngolu hlobo: “Ngowe-23 kweyeNkanga iScandal, sifunquke saya kwinto ethe kratya ngaphaya kwezigidi ezihlanu zababukeli okokuqala kususela oko saqalayo. Halala kwaye ndithi ngxatsho ke kuni ngokugcina umsebenzi wenu ukwizinga eliphucukileyo. Ndiyazingca ngokusebenza neqela elihlala lifuna ukwenza ngcono.”

Kwesi siqendu se-2917 esasasazwa ngowe-23 kweyeNkanga ka2017, iScandal safikelela kumlinganiselo we-14.4 owenza inani elingu- 5 007 428 yababukeli.

Uyakhumbula mhla uDintle esakha iyelenqe lokuchitha ubudlelwane bukaHlengiwe noQuinton ngokusebenzisa uRomeo? Zezinye zeziqendu ezatsala umdla kwiScandal! Apho oko kwakhokelela ekubeni uQuinton noHlengiwe babuchithe ubudlelwane babo.

I-Scandal sibe nabadlali abanik’ umdla abafana noMasasa Mbangeni owayedlala uThembeka, uSello Maake kaNcube owayenguLucas Nyathi kususela oko saqalayo ukudlala.