Izigidi zaseCanada ziza eMpuma Koloni

KULINDELEKE ukuba lufunquke uqoqosho loomasipala bephondo leMpuma Koloni abagudle unxweme lolwandle emva kongenelelo lweengcaphephe zorhulumento loomasipala zaseCanada.

Ngokwenza oku, umbutho iFederation of Canadian Municipalities (FCM) ubambisene nombutho ojongene nolawulo koomasipala iSouth African Local Government Association (SALGA), uphumeze imali engange-R4.3 yeedola zaseCanada (R44.22 yezigidi zeerandi) ukuphucula uqoqosho lweelwandle zomasipala beli phondo.

Oomasipala abazakuxhamla koku yiKouga, Nelson Mandela Bay, Ndlambe, Ngqushwa, Buffalo City, King Sabatha Dalindyebo, Port St Johns neMbizana.

Umlawuli weenkqubo zamazwe ngamazwe kwiFCM uOdette Gauthier, uthi bakholelwa ukuba xa lunikwe ingqwalasela uqoqosho loomasipala, iimpilo zoluntu zizakutshintsha.

“Ezona njongo zethu kukujonga iimfuno zoluntu kwabamasipala sizakugxila kubo. Siqaphele ukuba iMpuma Koloni yindawo ebifudula ihlelelekile. Sifuna ukunceda abamasipala ukuba baphakamise umxakatho wabo kwiinkqubo zoqoqosho ezigxile ekuxhamliseni uluntu,” kutsho uGauthier.

UGauthier uthi bazakunceda abamasipala ngezakhono zokusebenzisa izixhobo nendalo abanayo ukutshintsha iimeko zoqoqosho.

Usihlalo weSALGA eMpuma Koloni uMxolisi Koyo, uthi le nkqubo izakujongana namaphulo ohlaza kwaneemeko zokuguquka kwemozulu koomasipala abachaphazelekayo.

“Amagosa (akhethiweyo) kwabamasipala bachaphazelekileyo bazakutyelela eCanada beyokufunxa izakhono zokumilisela le nkqubo. Siyayivuyela kakhulu le nkqubo kuba siyakholelwa ukuba izakuza notshintsho koomasipala bethu,” utshilo uKoyo.

Umanejala womasipala waseKSD uMlamli Zenzile uthe: “Le nkqubo izakusinceda ngamacebo eenkqubo zococeko lwendalo. Siza kuqinisekisa ukuba abantu baseKSD bayaxhamla kule nkqubo.”

Le nkqubo kulindeleke ukuba iqhube de ibeyinyanga yoKwindla kunyaka ka-2021.