Izigidi zokulwa negongqongqo laseBhisho

INtloko yeSebe lezeMali ephondweni uDaluhlanga MajekeUmfanekiso: BHEKI RADEBE

KULO nyakamali ka2019/20 urhulumente waseMpuma Koloni sele ehlawule imali engaphaya kwezigidi ezingamakhulu amahlanu eerandi (R500 million) kubantu ababanga unyango olugwenxa kumaziko ezempilo karhulumente weli phondo.

Le yimali ehlawulwa ngurhulumente kubantu abancediswa ngamagqwetha bebanga ubugwenxa kunyango lukarhulumente, bekwenza oko ngokwezigunyaziso zenkundla.

Kwaye ukuba urhulumente uyaphulukana nawo onke amatyala onyango olugwenxa atyatyekwa wona luluntu, angaphulukana neebhiliyoni zeerandi ezingamashumi amabini anesithoba (R29 billion) xa kuphela lo nyakamali kunyaka ozayo.

Oku kudizwe yintloko yesebe lezeMali ephondweni uDaluhlanga Majeke. UMajeke ebethetha noonondaba kwiNdlu yoWisomthetho eBhisho kwiveki ephelileyo, kulandela intetho yohlahlo lwabiwomali lwaphakathi enyakeni (mid-term budget) obelusenziwa nguMphathiswa woHlaliso loLuntu uNonkqubela Pieters, ebambele uMphathiswa wesebe lezeMali uMlungisi Mvoko.

UPieters uxelele amalungu eNdlu yoWisomthetho ukuba: “Somlomo, kukho eli gongqongqo silibiza ukuba ziiMedico Legal Claims, eliqhubekayo nokusengela phantsi imizamo esiyenzayo yokuphucula iimpilo zabantu.”

“Okuxhalabisa ngamandla kukuba licutha kwingxowamali ehleli ishokoxekile kakade, yenze lo nto kube nzima ukubeka imali kwizicwangciso zethu. Kodwa ke Somlomo asisonganga zandla, zikhona izicwangciso esize nazo zokuzama ukulwisana nalo mkhuba,” kutsho uPieters.

Ukuqubisana noku, urhulumente ubhengeze ukuba kubekelwe bucala imali engangeR3.2 million ukumilisela icandelo lokujongana nezimangalo (Litigation Unit) kwiOfisi yeNkulumbuso ukulwa ncakasana nombandela wabo babanga unyango olugwenxa kwisebe lezeMpilo.

“Le mali iza kugxila kweli gongqongqo likwisebe lezempilo, apho urhulumente ahlawula inkuntyula yemali kwabo babanga unyango olugwenxa kwizibhedlele zikarhulumente.

“Siye sabona ukuba masiwohlule phakathi lo msebenzi wokulwa eli gongqongqo, ukuze iOfisi yeNkulumbuso ijongane nomba wezemithetho ngokumalunga nalo mba, ze lona isebe lezeMpilo lijongane nomsebenzi walo. Isebe lezeMpilo alikwazi ukuba ngusompempe kwanomdlali ngexesha elinye,” utshilo uMajeke.

UMajeke ukwaxelele I’solezwe lesiXhosa ukuba kukho izicwangciso ezenziwa ngurhulumente wephondo ukuqubisana ncakasana nalo mbandela wamabango onyango olugwenxa. Ezi zicwangciso ziquka ukuqiniswa kwamacandelo ezempilo aquka ezomthetho, ezezimali, unaniselwano ngamaxabiso (Supply Chain), unyango ngokugqibeleleyo (Clinical) kwanendlela yonxibelelwano nabasebenzi (Human Resources).

Kusenjalo, urhulumente wephondo ukwabhengeze ukuba imali engangeR130 million ibekelwe bucala ukunceda amafama noluntu ukuze baqubisane nembalela.

UMajeke uthe: “Ingxaki yembalela ayiphelelanga nje ekubeni yingxaki yephondo, ikwayingxaki kazwelonke. Kodwa ikhona enye imali iR24 million esiza kuyongeza njengoko lihamba ixesha. Siyayiqonda ukuba akwanelanga.”

“Le mali iza kunceda ekombeni iiborehole, ukuthenga amatanki neetrakhi zokuthutha amanzi ukuze abantu bancedakale,” utshilo uMajeke.