Izihlandlo ezisixhenxe zobomi entolongweni kwisidlwengu saseGqeberha!

Ugweytwe izihlandlo ezisixhenxe zobomi entolongweni uAnele Skunyana, oneminyaka engamashumi amathathu anesihlanu (35), kwinkundla ephakamileyo yamatyala eGqeberha ngoMvulo.

USkunyana, nowayengumqhubi wesithuthi sikawonkewonke esincinane, ubesele etsala isigwebo seminyaka elishumi elinesine (14), ngetyala lokudlwengula ngonyaka ka2019.

Ukanti basixhenxe abasetyhini abangamaxhoba okudlwengulwa nguSkunyana, ukusukela kunyaka ka2013 ukuya kunyaka ka2019, nokwangqinisiswa luhlolo lweDNA.

Elona xhoba lincinane yintwazana eneminyaka esibhozo yaseNew Brighton. Amaxhoba alo mrhanelwa ngawaseNew Brighton, eZwide, eDespatch, kwakunye naKwaMagxaki, eGqeberha.

USkunyana uwavumile onke amatyala, athe wabekwa wona yinkundla ephakamileyo eGqeberha. Ugwetywe izihlandlo ezisixhenxe zobomi entolongweni ngokudlwengula, neminyaka emihlanu ngaphezulu ngomntu ngamnye awathi wamxhilwa, kwisithandathu samaxhoba akhe.

UMkomishinala wamaPolisa uLt Gen Nomthetheleli Mene, usamkele ngovuyo esi sigwebo, watsho evuyisana nabaphandi abathe bazinikela ukuqinisekisa ukuba umrhanelwa onobungozi uziswa ngaphambili ukuze ajongane nengalo yomthetho.

“Olu phando olungumzekelo alukhokelelanga nje ekugwetyweni ngempumelelo komrhanelwa kuphela, koko komeleze ukuthembela koluntu ekusebenzeni kophando lwethu.

“Ukugwetywa kukaSkunyana kuphawula impumelelo ebalulekileyo kumlo oqhubekayo wokulwa noBundlobongela obuSekelwe kwiSini (GBV). I-GBV isengowona mngeni ugqubayo olujongene nawo uluntu lwethu namhlanje.

“Esi sigwebo sisebenza njengomyalezo onamandla wokuba izenzo zobundlobongela ezinje, ngakumbi ezo zijoliswe kwabasetyhini, azinakunyanyezelwa eluntwini,” wongeze ngelo uLt Gen Mene.