Izikhalazo ngokugcinwa kwamatanki kwaceba endaweni yokuya eluntwini

Amatanki ekubangwa yiDA ukuba agcinwe kwaceba waseNgquza Hill UMFANEKISO: UTHUNYELWE
UMBUTHO iDA kwingingqi yaseOR Tambo unike uSodolophu, uThokozile Sokhanyile, de kubengomso (ngoLwesihlanu) ukuze aphendule ukuba kutheni egcinwe kuceba waseNgquza Hill amatanki ekufanele ukuba aya eluntwini.

La matanki ziinzame zikarhulumente zokuqinisekisa ukuba imimandla enqongotshelelwe ngamanzi ifumana amanzi ukunqanda ukunwenwa kwentsholongwane yeKhorona nanjengoko ukuhlamba izandla iyenye yezinto ezingudoqo zokuthintela le ntsholongwane.

Ingingqi yaseOR Tambo ifumene amatanki angama-798. Amathandathu kula matanki agcinwe kwaceba uNkungu waseNgquza Hill.

Uceba weDA eOR Tambo uSithembiso Mabasa ubhalele uSokhanyile esithi bafuna ingcaciso. USokhanyile, ngokokutsho kukaMabasa, uwufumene umyalezo wathembisa ngelokuphendula lungaphelanga usuku lwangomso.

Iinzame zokufumana uluvo kuceba Nkungu ziphanzile.